Til toppen

Tilbake

Norsk
English

I helgene er det Barnas Verksted

Barnas Verksted er en fast, gratis helgeaktivitet for barn på Sentralen.

Barnas Verksted is a regular, free weekend activity for children at Sentralen

Barnas Verksted finner sted i Vinterhagen hver lørdag og søndag mellom 11:00 og 16:00. Vinterhagen er et åpent lokale som ligger i første etasje på Sentralen

På Barnas Verksted kan barna tegne, male, lime, fargelegge, bygge duplo, leke og lesebøker i lesehjørnet under trappa. Foreldre kan kose seg i lenestolene og rundt bordene i Vinterhagen.

Rett vedsiden av Vinterhagen ligger Sentralen Kafe. Her kan man kjøpe kaffe, te, juice, brus, bakst, lunsj og pizza. Alt man kjøper i kafeen kan tas med inn i Vinterhagen.

Barnas Verksted passer aller best for barn fra 2 til 6 år, men alle er hjertelig velkomne!

Vi finner alltid et sted for barnevognparkering inne i bygget.

Noen helger er det også andre gratis aktiviteter på Barnas Verksted. Dette kaller vi for Barnas Verksted Spesial!

Tidligere har det vært høytlesning, juleverksted, hennatatovering, kunstverksted, sløyd, street dance, drageverksted, ansiktsmaling, buttonverksted og sirkusverksted. Vi oppdaterer Facebook-arrangementet og programmet på sentralen.no når det skal være Barnas Verksted Spesial – følg med!

Sjekk ut den nye Barnas Verksted-logoen

Klesdesigneren og illustratøren Fam Irvoll har tegnet den nye logoen og grafiske profilen til Barnas Verksted.vLogoen viser flere populære verksted-aktiviteter, som tegning, klipping, maling, lim og fjær. I tillegg har bokstavene til Sentralen blitt til en rev - kanskje reven som bor på Akershus Festning - og en grevling spiller trommer.

Fam Irvoll har også tegnet tre fargeleggingsark som barna kan fargelegge på Barnas Verksted, som allerede har rukket å bli veldig populære.

Den nye Barnas Verksted-logoen og fargeleggingsarkene er en del av Sentralens nye grafiske univers for barn og unge. Snart kommer mer!

Arrangementer for barn og unge på Sentralen

På Sentralen har vi egen egen ansvarlig for booking av arrangementer for barn og unge. Katrine Neerland Dodd tar hver dag i mot henvendelser fra leietakere som ønsker å arrangere konserter, teater, forestillinger, kurs, workshops og aktiviteter for barn og unge på Sentralen.

Det er hovedsaklig eksterne aktører, som leier lokaler på Sentralen, som skaper programmet for barn og unge.

De fleste av disse får dekket lokalleie og leie av teknisk utstyr gjennom en egen leieordning. Dette gjør det rimelig og attraktivt å arrangere for barn og unge på Sentralen, og gjør at billettene i mange tilfeller kan være både rimelige, og gratis.

Hvert år arrangeres hundrevis av arrangementer for barn og barnefamilier på Sentralen. De fleste arrangementene finner sted i helgen, men noe arrangeres også i ukedagene.

I feriene og i langhelgene er det ofte mange arrangementer og aktiviteter for barn og barnefamilier på Sentralen.

Har du en ide til et arrangement for barn og unge mellom 0 - 19 år? Ta gjerne kontakt med Katrine på ung@sentralen.no.

Sjekk programmet for barn og unge ved å klikke her, så går ikke barna glipp av noe.

Sommer på Sentralen

I sommerferien booker vi arrangementer og aktiviteter for barn og unge, som blir en del av programmet Sommer på Sentralen.

Aktivitetene og arrangementene finner som regel sted ute i gata, med mindre det er veldig dårlig vær. Alt på programmet er hovedsakelig gratis.

Vi flytter også Barnas Verksted ut i gata.

Programmet til Sommer på Sentralen er som regel klart i løpet av mai. Følg med på sentralen.no.

Barnas Verksted takes place in Vinterhagen every Saturday and Sunday between 11:00 and 16:00. Vinterhagen is an open space located on the first floor of Sentralen.

At Barnas Verksted, children can draw, paint, glue, color, build with Duplo, play, and read books in the reading corner under the stairs.

Parents can enjoy themselves in the armchairs and around the tables in Vinterhagen.

Right next to Vinterhagen is the Sentralen Café, where you can buy coffee, tea, juice, soda, pastries, lunch, and pizza. Everything purchased in the café can be taken into Vinterhagen.

Barnas Verksted is best suited for children from 2 to 6 years old, but everyone is warmly welcome!

We always find a place for stroller parking inside the building.

Some weekends, there are also other free activities at Barnas Verksted, which we call Barnas Verksted Special! In the past, there have been storytelling sessions, Christmas workshops, henna tattooing, art workshops, woodworking, street dance, kite making, face painting, button making, and circus workshops. We update the Facebook event and the program on sentralen.no when there is going to be a Barnas Verksted Special - stay tuned!

Check out the new Barnas Verksted logo

Clothing designer and illustrator Fam Irvoll has designed the new logo and graphic profile for Barnas Verksted. The logo features several popular workshop activities, such as drawing, cutting, painting, gluing, and feathers. In addition, the letters of Sentralen have been turned into a fox - perhaps the fox that lives at Akershus Fortress - and a badger playing drums.

Fam Irvoll has also designed three coloring pages that children can color at Barnas Verksted, which have already become very popular.

The new Barnas Verksted logo and coloring pages are part of Sentralen's new graphic universe for children and young people. More to come soon!

Events for children and young people at Sentralen

At Sentralen, we have a dedicated person responsible for booking events for children and young people. Katrine Neerland Dodd takes daily inquiries from tenants who want to organize concerts, theater, performances, courses, workshops, and activities for children and young people at Sentralen.

It is primarily external actors, who rent spaces at Sentralen, that create the program for children and young people. Most of these get their rental fee and the rental of technical equipment covered through a special rental arrangement. This makes it affordable and attractive to organize events for children and young people at Sentralen, and means that tickets can often be both affordable and free.

Every year, hundreds of events for children and families are organized at Sentralen. Most events take place on weekends, but some are also organized on weekdays. During holidays and long weekends, there are often many events and activities for children and families at Sentralen.

If you have an idea for an event for children and young people between 0 - 19 years old? Please contact Katrine at ung@sentralen.no.

Check the program for children and young people by clicking here, so your children don't miss out.

Summer at Sentralen

In the summer holidays, we book events and activities for children and young people, which become part of the Summer at Sentralen program. The activities and events usually take place outside in the street, unless the weather is very bad. Everything on the program is mainly free.

We also move Barnas Verksted out into the street. The program for Summer at Sentralen is usually ready by May. Stay tuned to sentralen.no.

No items found.