Gullhallen på Sentralen, lyssatt i rød, under Kulturnatt 2021.
Norsk
English

Arrangementslokaler

Venues

Leter du etter unike og sentrale arrangementslokaler i Oslo?

Vi er arrangementshuset midt i Oslo sentrum!

Du finner omtrent ikke mer sentrale lokaler til utleie i Oslo. Rundt hjørnet for Sentralen finner du stopp for trikk, buss og t-bane.

Det er kort vei å gå fra både Oslo S og Nationaltheatret

 

Arrangementshus for kulturarrangementer og kommersielle arrangementer

Sentralen er hele Oslos arrangementshus for både kulturarrangementer, kommersielle arrangementer og eventer.

Om du leter etter storslåtte, unike arrangementslokaler, helt ulike andre steder i Oslo, har du kommet til rett sted.

Sentralen er åpent hele året, og leier ut lokaler hver dag, hele uken – også i helgene, fra klokken 08:00 – 22:00.

Det er også mulig å leie lokalene både tidligere og senere for en ekstra kostnad. 

Siden mars 2016 har produsentene på Sentralen planlagt tusenvis av arrangementer sammen med våre leietakere.

 

Seks etasjer med arrangementslokaler

Fordelt over seks etasjer midt i sentrum av Oslo, i det gamle hovedkontoret til Christiania Sparebank, leier vi ut lokaler med kapasitet på opptil 1000 stående personer eller 360 sittende personer. Lokalene varierer i størrelse fra 16 m2 til 550m2.

Vi har 7 unike arrangementslokaler, flere med historiske detaljer. Alle lokalene kan rigges i flere ulike oppsett, tilpasset ditt arrangement.

I tillegg leier vi ut et studio, et podcaststudio, tre øvingsrom, 15 møterom og en takterrasse.

Les mer om møterommene her.

Det tekniske utstyret du trenger

Enkelt teknisk utstyr som projektor, lerret, to trådløse mikrofoner og avspilling av musikk eller annen lyd fra PC er inkludert i leien av alle arrangementslokaler.

I tillegg leier vi ut alt annet teknisk utstyr du kan ha behov for i tillegg - både lyd, lys og sceneteknisk. Dyktige lys- og lyd-teknikere sørger for at det tekniske blir perfekt.

Om du ønsker kan vi streame eller ta opptak av alle arrangementer i alle våre lokaler. Streamingtekniker og eventuell kameraoperatør eller innspillingsleder, sørger for at produksjonen blir profesjonell.

Det er mulig å få tilsendt komplett liste over teknisk utstyr, tekniske spesifikasjoner og tilleggstjenester.

Les mer om våre studioer og streaming og opptak her.

Fleksible løsninger for møblering og scene

Alle arrangementslokalene har fleksible løsninger for møblering, og kan møbleres i flere forskjellige oppsett. Ingen av lokalene har fastmonterte stoler.

Enkelte lokaler har scene som en del av standard utstyr. Vi har mulighet til å rigge scene i ulike størrelser og høyder i alle våre arrangementslokaler.

Catering som forenkler planleggingen

På Sentralen har vi en egen leverandør av catering. Disse driver også kafeen og restauranten i første etasje, baren på takterrassen Mynt, og barene i lokalene på Sentralen.

Arrangementsmenyen består blant annet av lunsjretter, tapas, fingermat og tre-retters middag. Catering kan leveres til alle våre arrangementslokaler.

Pakkepriser som inkluderer alt

Vi har satt sammen flere praktiske pakkepriser som gjør det enda lettere å leie lokaler på Sentralen.

Pakkeprisene er oppgitt i pris per person, og inkluderer alt du trenger for ditt arrangement, slik at du slipper å tenke på alle detaljene. Velger du en pakkepris får du de nødvendige tjenestene og fasilitetene tilpasset ditt arrangement, din booking eller ditt møte.

Det er mulig å legge til tilleggstjenester for en ekstra kostnad.

Om du ønsker å se våre pakkepriser tilpasset arrangementer som konferanser, middager, frokostmøter, bryllup, møter, streaming av arrangementer og innspilling av podcast kan du lese her.

Alle kan bli arrangør på Sentralen

Siden åpningen av bygget 1. mars 2016, har vi leid ut lokaler til tusenvis av arrangementer og møter. Også privatpersoner kan leie hos oss.

Vi har erfaring med alt fra store, internasjonale konferanser, bransje-eventer, julebord og bryllup, til amatørteater, korps- og korkonserter, festivaler og sommerleirer for barn og unge.

Når du kontakter booking får du god veiledning om hvilket lokale som passer best til ditt arrangement, og hva som er mulighetene.

Våre produsenter og tekniske avdeling bistår planlegging av arrangementet, og har omfattende innsikt i behovene til ulike arrangementer.

Vårt markedsføringsteam markedsfører alle publikumsarrangementer på Sentralen i Sentralens kanaler.

Under gjennomføring av arrangementene er våre dyktige verter til stede, og sørger for at avviklingen blir optimal.

Ønsker du å se kommende publikumsarrangementer på Sentralen, og få inspirasjon til hva du selv kan arrangere? Se vårt program her.

Leieordninger som gir rabatterte priser

Sentralen har tre ulike leieordninger som dekker lokaleie og leie av teknisk utstyr for noen typer arrangementer.

Leieordningen Sentralen UNG er for åpne arrangementer for barn og unge mellom 0 og 19 år.

Leieordningen Sentralen MINT er for arrangementer som fremmer mangfold, inkludering og tilhørighet. 

Sentralen gir også rimeligere leie og gunstige betingelser til mange andre forskjellige publikumsarrangementer.

Dette kan være korkonserter, teaterforestillinger, danseforestillinger, frokostmøter,seminarer eller andre publikumsarrangementer.

Du kan sjekke om ditt arrangement kan få støtte gjennom Sentralen UNG eller MINT, eller få vite mer om betingelsene som gir rimeligere leie til publikumsarrangementer, ved å sende en e-post til booking@sentralen.no.

Finn ut om du kan leie via leieordningene her.

Kontakt oss

Under får du informasjon om alle våre arrangementslokaler. Er det noe mer du lurer på, eller ønsker du å leie et lokale hos oss?

Du kan enten sende oss en e-post på booking@sentralen.no, ringe oss på 22 47 25 00 eller bruke forespørselskjema.

Are you looking for unique and central event venues in Oslo?

We are the event house in the heart of Oslo!

You won't find more central venues for rent in Oslo. Around the corner from Sentralen, you’ll find stops for trams, buses, and the subway. It's a short walk from both Oslo S and Nationaltheatret.

Event house for cultural and commercial events

Sentralen is Oslo's event house for both cultural and commercial events. If you're looking for grand, unique event venues unlike any other in Oslo, you’ve come to the right place.

Sentralen is open year-round, renting out venues every day of the week – including weekends, from 8:00 AM to 10:00 PM. It’s also possible to rent the venues earlier or later for an additional cost.

Since March 2016, the producers at Sentralen have planned thousands of events together with our tenants.

Six floors of event venues

Spread over six floors in the center of Oslo, in the old headquarters of Christiania Sparebank, we rent out venues with a capacity of up to 1000 standing people or 360 seated people. The venues vary in size from 16 m² to 550 m².

We have 7 unique event venues, several with historical details. All the venues can be set up in various arrangements, tailored to your event.

In addition, we rent out a studio, a podcast studio, three rehearsal rooms, 15 meeting rooms, and a rooftop terrace.

Learn more about the meeting rooms here.

The technical equipment you need

Basic technical equipment such as a projector, screen, two wireless microphones, and playback of music or other audio from a PC is included in the rental of all event venues.

Additionally, we rent out any other technical equipment you might need – both audio, lighting, and stage equipment. Skilled lighting and sound technicians ensure that the technical aspects are perfect.

If you wish, we can stream or record all events in all our venues. A streaming technician and, if needed, a camera operator or recording director, ensure that the production is professional.

You can receive a complete list of technical equipment, technical specifications, and additional services.

Learn more about our studios and streaming and recording here.

Flexible solutions for furnishing and staging

All event venues have flexible furnishing solutions and can be set up in several different arrangements. None of the venues have fixed chairs.

Some venues have a stage as part of the standard equipment. We can set up stages in various sizes and heights in all our event venues.

Catering that simplifies planning

At Sentralen, we have our own catering provider. They also run the café and restaurant on the ground floor, the rooftop bar Mynt, and the bars in the venues at Sentralen.

The event menu includes lunch dishes, tapas, finger food, and three-course dinners. Catering can be delivered to all our event venues.

Package Prices That Include Everything

We have put together several practical package prices that make it even easier to rent venues at Sentralen.

The package prices are listed per person and include everything you need for your event, so you don’t have to worry about all the details. Choosing a package price gives you the necessary services and facilities tailored to your event, booking, or meeting. Additional services can be added for an extra cost.

If you want to see our package prices tailored to events such as conferences, dinners, breakfast meetings, weddings, meetings, event streaming, and podcast recording, you can read more here.

Anyone can be an organizer at Sentralen

Since the building opened on March 1, 2016, we have rented out venues for thousands of events and meetings. Private individuals can also rent from us.

We have experience with everything from large international conferences, industry events, Christmas parties, and weddings to amateur theater, band and choir concerts, festivals, and summer camps for children and youth.

When you contact booking, you get good guidance on which venue best suits your event and what the possibilities are.

Our producers and technical department assist with event planning and have extensive insight into the needs of various events.

Our marketing team promotes all public events at Sentralen through Sentralen's channels.

During the execution of events, our skilled hosts are present, ensuring that everything runs optimally.

Want to see upcoming public events at Sentralen and get inspiration for what you can organize yourself? See our program here (in Norwegian).

Rental schemes offering discounted prices

Sentralen has three different rental schemes covering venue and technical equipment rental for certain types of events.

The Sentralen UNG rental scheme is for open events for children and youth between 0 and 19 years old.

The Sentralen MINT rental scheme is for events that promote diversity, inclusion, and belonging.

Sentralen also offers cheaper rentals and favorable terms for many other types of public events. This can include choir concerts, theater performances, dance performances, breakfast meetings, seminars, or other public events.

You can check if your event can receive support through Sentralen UNG or MINT, or learn more about the terms that provide cheaper rentals for public events by sending an email to booking@sentralen.no.

Contact us

Below you will find information about all our event venues.

If you have any questions or wish to rent a venue with us, you can either send us an email at booking@sentralen.no, call us at 22 47 25 00, or use the inquiry form.

Kapasitet

Rom
Stående publikum
Stående
Kinooppsett
Kino
Langbord
Langbord
Runde bord
Runde bord
Klasseromoppsett
Klasserom
Styrerom
Styrerom
Hestesko
Hestesko
Gruppebord
Gruppebord
Kvadratmeter

Marmorsalen

1000
360
252
200
150
0
0
120
550

Hvelvet

200
60
50
40
32
0
22
30
135

Forstanderskapssalen

150
140
100
80
65
0
38
48
158

Gymsalen

150
70
70
0
50
0
38
42
114

Takterrassen Kron & Mynt

150
0
0
0
0
0
0
0
180

Kronesalen

120
100
102
84
72
0
0
42
100

Produksjonsrom 1

80
70
60
0
48
0
32
42
124

Vinterhagen

80
60
20
0
0
0
0
0
150

Produksjonsrom 3

50
40
24
0
24
0
16
20
39

Gullbaren

0
0
0
0
0
0
0
0
30

Studio A

0
50
0
0
30
0
0
0
66

Studio B

0
13
0
0
8
0
0
8
16

Produksjonsrom 2

0
21
0
0
0
10
0
0
26

Møterom 201 og 203-205

0
0
0
0
0
9
0
0
17

Møterom 301-304

0
0
0
0
0
12
0
0
25

Møterom 202

0
0
0
0
0
14
0
0
32

Møterom Direktørrommet

0
40
22
36
12
20
20
36
54

Møterom Bankboksen

0
0
0
0
0
20
0
0
50

Møterom Produksjonsrom 2

0
0
0
0
0
10
0
0
26

Møterom Dronningen

0
0
0
0
0
14
0
0
44

Direktørrommet

0
40
22
36
12
20
20
36
54

Restaurant Hitchhiker

0
0
100
0
0
0
0
0
177
Norsk
English

Marmorsalen er bankens gamle ekspedisjonslokale i første etasje. Her har vi behold det originale steingulvet og det imponerende marmorinteriøret med ekte marmor fra Fauske.

I kassettaket over den frittstående baren bakerst i salen henger kunstverket Oscillations av Camilla Løw - en lysinnstallasjon av neonrør.

Store, gamle vinduer mot Øvre Slottsgate, og glasspyramiden i taket, slipper inn mye dagslys. På sitt høyeste er takhøyden i dette rommet 9 meter! Det er også mulig å blende salen ved hjelp av avanserte teppesystemer på veggene og i taket.

I Marmorsalen kan vi dekke alle tekniske behov, med det ypperste innenfor lyd, lys og streamingteknikk. Marmorsalen er en av Oslos flotteste scener.

Salen har levende akustikk godt egnet for forsterket eller lett forsterket musikk, og sterk gjenklang. Denne kan dempes betraktelig ved hjelp av akustiske gardiner.

Marmorsalen is the bank's old transaction hall on the first floor. Here, we have preserved the original stone floor and the impressive marble interior with genuine marble from Fauske in Norway.

In the coffered ceiling above the freestanding bar at the back of the hall hangs the artwork Oscillations by Camilla Løw - a light installation of neon tubes.

Large, old windows towards Øvre Slottsgate, and the glass pyramid in the ceiling, let in a lot of daylight. At its highest, the ceiling height in this room is 9 meters! It is also possible to darken the hall using advanced curtain systems on the walls and in the ceiling.

In Marmorsalen, we can meet all technical needs, with the finest in sound, lighting, and streaming technology. Marmorsalen is one of Oslo's most beautiful stages.

The venue has lively acoustics well suited for amplified or lightly amplified music, and strong reverberation. This can be significantly dampened by acoustic curtains.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

550

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

360 kino / 252 langbord / 200 runde bord / 150 klasserom / 120 gruppebord / 1000 stående

360 theatre / 252 long tables / 200 round tables / 150 classrooms / 120 group tables / 1000 standing

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Konferanse, konsert, bryllup, bankett, julebord, sommerfest, messe, prisutdeling, presentasjon, seminar, teaterforestillinger.

Conference, concert, wedding, banquet, Christmas party, summer party, trade show, award ceremony, presentation, seminar, theater performances.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Pakkepriser som inkluderer mat og drikke for frokostmøter, dagarrangementer, middagsarrangementer, heldagsarrangementer og bryllup.
 • Catering fra arrangementsmeny,
 • Frittstående bar og mingleområde bakerst i lokalet.
 • Package prices that include food and drinks for breakfast meetings, day events, dinner events,full-day events, and weddings.
 • Catering from the event menu,
 • Free standing bar, and mingling area at the back of the venue.
Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang eller Festinngangen i Øvre Slottsgate 3, via resepsjon og foajé i første etasje.

Public entrance or Grand entrance at Øvre Slottsgate 3, via reception and foyer on the first floor.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Romleien inkluderer:

 • Projektor og lerret,
 • Enkelt lydanlegg,
 • Tilkobling til PC-lyd,
 • Enkelt scenelys og miljøbelysning,
 • To mikrofoner - trådløse eller bøylemikrofon,

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utføre streaming/opptak i salen. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr med fire kameraer.

Room rental includes:

 • Projector and screen,
 • Basic sound system,
 • Connection to PC-audio,
 • Basic stage lighting and ambient lighting,

Two microphones - wireless or lapel microphone.

It is possible to rent additional technical equipment, as well as sound and lighting technicians. Streaming/recording is possible.

Sentralen has its own streaming technician and equipment with four cameras.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Toaletter og garderobe i underetasje
 • Dagslys fra store vinduer bakerst i lokalet samt fra glasspyramide i tak som kan blendes
 • Inngang bak i lokalet
 • Egen sceneinngang fra backstage
 • Fire rømningsveier
 • Load in direkte fra bakkeplan i Akersgaten eller fra rampe i Øvre Slottsgate 3
 • Mulighet for å leie Steinway D-flygel

Mulighet for å bruke rommet Dronningen som backstage:

 • Ligger i andre etasje i halvetasjen over Marmorsalen,
 • Vinduer ut mot bakgården og Legenes Hus,
 • Stort bord med plass til 14 personer,
 • Kjøkkenbenk med vask, kjøleskap og kaffemaskin,
 • Tilhørende garderobe, toalett og dusj,
 • Hel vegg med sminkespeil. Dette kan skjules bak gardin.
 • Projektor, lerret (100", 16:10, 2030mm x 1520mm) og tilhørende høyttalere,
 • Stor TV.
 • Toilets and cloakroom on the lower level,
 • Daylight from large windows at the back of the hall, as well as from a glass pyramid in the ceiling, equipped with blackout blinds
 • Entrance at the rear of the hall,
 • Separate stage entrance from backstage,
 • Four emergency exits,
 • Direct load-in on ground level from Akersgaten or from the ramp in Øvre Slottsgate 3,
 • Steinway D Grand Piano available for rental.

Possibility to use the room Dronningen as backstage:

 • Located on the second floor in the half-story above Marmorsalen,
 • Windows facing the backyard and Legenes Hus,
 • Large table with seating for 14 people,
 • Kitchen counter with sink, refrigerator, and coffee machine,
 • Associated wardrobe, toilet, and shower,
 • Full wall with makeup mirrors. This can be hidden behind a curtain.
 • Projector, screen (100", 16:10, 2030mm x 1520mm) and associated speakers,
 • Large TV.

Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Ønsker du å leie Marmorsalen? Lurer du på noe? Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på tlf. 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema!

Do you want to rent the Gym Hall? Wondering about something? Write to us at booking@sentralen.no, call us at tel. 22 47 25 00, or click on "Send booking inquiry" to fill out our contact form!

Pil for å åpne informasjonsboks

Eksempler på pakkepriser

Example package prices

Les mer om alle våre pakkepriser her.Read more about all our package prices here.
Pil for å åpne informasjonsboks

Wedding package exclusive

Bryllupspakke eksklusiv

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen:

 • Dagpakker: 140 personer
 • Middagspakker: 140 personer
 • Dag og kveldspakker: 120 personer
 • Bryllup: 120 personer

Forstanderskapssalen: 60 personer

Kronesalen: 50 personer

Hvelvet: 35 personer

Marmorsalen:

 • Day packages: 140 people
 • Dinner packages: 140 people
 • Day and evening packages: 120 people
 • Weddings: 120 people

Forstanderskapssalen: 60 people

Kronesalen: 50 people

Hvelvet: 35 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie med tilgang til lokalet fra 08:00 - 02.00,
 • Planleggingsmøte med befaring,
 • 3 kanapeer per person ved ankomst,
 • 4-retters bryllupsmeny (ikke inkludert drikke),
 • Nattmat,
 • Oppdekking på runde bord eller langbord med hvite duker, servietter, servise og stearinlys,
 • Bemannet bar,
 • Serveringspersonale fra start til slutt,
 • Kakeoppdekking til medbrakte kaker,
 • Dansegulv etter middag,
 • Gaveoppbevaring til dagen etter,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Mulighet til å spille av musikk fra mobil/laptop,
 • Rydd og vask av lokalet.
 • Venue rental with access to the premises from 08:00 - 02:00,
 • Planning meeting with site visit,
 • 3 canapés per person upon arrival,
 • 4-course wedding menu (drinks not included),
 • Late-night snack,
 • Table setting on round tables or long tables with white tablecloths, napkins, crockery, and candles,
 • Staffed bar,
 • Service staff from start to finish,
 • Cake setup for brought-in cakes,
 • Dance floor after dinner,
 • Gift storage until the next day,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Option to play music from mobile/laptop,
 • Cleaning and tidying of the venue.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Ekstra servering som kan legges til:

 • Velkomstdrink,
 • Prøvesmaking av bryllupsmeny for 2 personer,
 • Kaffe og avec

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, inkludert DJ-bord.

Additional services that can be added:

 • Welcome drink,
 • Tasting of the wedding menu for 2 people,
 • Coffee and digestif

It is possible to rent additional technical equipment, including a DJ booth.

Pil for å åpne informasjonsboks

Day and evening package Marmorsalen

Dag- og kveldspakke Marmorsalen

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen: Dag og kveldspakker: 120 personer

Marmorsalen: Day and evening packages: 120 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Teknisk utstyr - lyd og lys,
 • Teknisk bemanning i 8 timer (lyd og lys, ikke AV),
 • Bemannet garderobe,
 • Annen nødvendig bemanning

Servering:

 • Kaffe, te og vann på dagtid,
 • Oppskrået frukt og croissanter vd ankomst,
 • Focaccia med assortert pålegg til lunsj,
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj,
 • 3-retters bankettmeny (ekskludert drikke),
 • Bemannet bar.
 • Venue rental,
 • Stage and room setup,
 • Technical equipment - sound and lighting,
 • Technical staff for 8 hours (sound and lighting, not AV),
 • Staffed cloakroom,
 • Other necessary staff.

Catering:

 • Coffee, tea, and water during the day,
 • Fruit platters and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch,
 • 3-course banquet menu (drinks excluded),
 • Staffed bar.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Day package in Marmorsalen

Dagpakke i Marmorsalen

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen: Dagpakker: 140 personer

Marmorsalen: Day packages: 140 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Tilgang til salen 08:00 - 16:00,
 • Rigg av sal,
 • Teknisk utstyr: lyd og lys,
 • Teknisk bemanning: lys og lydtekniker, i opptil 8 timer (ikke AV-tekniker),
 • Bemannet garderobe,
 • Annen nødvendig bemanning.

Servering:

 • Kaffe, te og vann hele dagen,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst,
 • Focaccia med assortert pålegg servert til lunsj,
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj.
 • Venue rental,
 • Access to the venue from 08:00 - 16:00,
 • Stage setup,
 • Technical equipment: sound and lighting,
 • Technical staff: lighting and sound technician, for up to 8 hours (not including AV technician),
 • Staffed cloakroom,
 • Other necessary staff.

Catering:

 • Coffee, tea, and water throughout the day,
 • Fruit platter and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings served for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Breakfast package

Frokostpakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Marmorsalen: 140 personer,
 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer
 • Marmorsalen: 140 people,
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann,
 • Croissant med ost og skinke
 • Oppskåret frukt.
 • Venue rental,
 • Stage and room setup,
 • Projector and screen
 • ,Two microphones,
 • Connection for PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water,
 • Croissant with ham and cheese,
 • Sliced fruit.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Dinner package Marmorsalen

Middagspakke i Marmorsalen

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen: Middagspakker: 140 personer

Marmorsalen: Dinner packages: 140 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Tilgang på lokalet fra 18:00 - 02:00,
 • Rigg av sal,
 • Oppdekking,
 • Bemannet bar,
 • Teknisk utstyr - lyd og lys,
 • Teknisk bemanning, lyd- og lystekniker, i opptil 8 timer (ikke AV-tekniker),
 • Bemannet garderobe,
 • Annen nødvendig bemanning.

Servering:

 • Tre retters bankettmeny (ikke inkludert drikke)
 • Venue rental,
 • Access to the venue from 18:00 - 02:00,
 • Stage and room setup,
 • Table setting,
 • Staffed bar,
 • Technical equipment - sound and lighting,
 • Technical staff, sound and lighting technician, for up to 8 hours (not including AV technician),
 • Staffed cloakroom,
 • Other necessary staff.

Catering:

 • Three-course banquet menu (drinks not included)

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Hvelvet er Sentralens mest unike lokale. Dette er en intim black box i Christiania Sparebanks gamle bankhvelv. Under oppussingen av bygningen ble det valgt å beholde de gamle, tykke hvelvdørene inn til lokalet, den originale trappen og messaninen i rommet. Hvelvet ligger i den øverste etasjen av bankens gamle hvelv. Her var det en gang bankbokser! 

I dette lokalet er det ikke naturlig lys, og veggene er dekket med mørke spiler. Trappen opp til messaninen og veggene har stemningsbelsyning. Langsmed messaninen er det sittebenker med god plass til mange publikummere.

Det finnes garantert ikke noe tilsvarende lokale i Oslo!

Det er en egen backstage tilknyttet Hvelvet, med egen sceneinngang bakerst i lokalet.

Hvelvet is Sentralen's most unique venue. This is an intimate black box in Christiania Savings Bank old bank vault. During the renovation of the building, it was decided to keep the old, thick vault doors to the venue, the original staircase, and the mezzanine in the room. The vault is located on the top floor of the bank's old vault. This was once where the bank safes were!

In this venue, there is no natural light, and the walls are covered with dark slats. The staircase up to the mezzanine and the walls have mood lighting. Along the mezzanine, there are benches with plenty of room for many audience members.

There definitely isn't a similar venue anywhere in Oslo!

A backstage area connected to Hvelvet, with its own stage entrance at the back of the venue.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

135

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

60 kino / 50 langbord / 40 runde bord / 32 klasserom / 30 gruppebord / 150 stående / 22 hestesko

60 theatre / 50 long tables / 40 round tables / 32 class room / 30 group tables / 22 u-shape / 150 standing

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Konsert, intimkonsert, klubb, teater, performance, produktlansering, julebord, bursdagsfest, dans.

Concert, intimate concert, club, theater, performance, product launch, Christmas party, birthday party, dance.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Pakkepriser som inkluderer mat og drikke for frokostmøter, dagarrangementer, middagsarrangementer, heldagsarrangementer og bryllup.
 • Catering fra arrangementsmeny,
 • Mulighet for mobil bar inne i lokalet,
 • Det er mulig å leie Gullbaren, som ligger opp trappen fra lokalet.

 • Package prices that include food and drinks for breakfast meetings, day events, dinner events, full-day events, and weddings.
 • Catering from the event menu,
 • Possibility of a mobile bar inside the venue,
 • and the option to rent Gullbaren, up the stairs from the venue.

Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang eller Festinngangen i Øvre Slottsgate 3, via Marmortrappen til andre etasje. Rullestoladkomst via møterom Backstage Hvelvet i andre etasje.

Public entrance or Festinngangen at Øvre Slottsgate 3, via the marble staircase to the second floor. Wheelchair access via meeting room Backstage Hvelvet on the second floor.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Romleien inkluderer:

 • Projektor og lerret,
 • Enkelt lydanlegg,
 • Tilkobling til PC-lyd,
 • Enkelt scenelys og miljøbelysning,
 • To mikrofoner - trådløse eller bøylemikrofon,

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utføre streaming/opptak i salen. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr med fire kameraer.

Room rental includes:

 • Projector and screen,
 • Basic sound system,
 • Connection to PC-audio,
 • Basic stage lighting and ambient lighting,
 • Two microphones - wireless or lapel microphone.

It is possible to rent additional technical equipment, as well as sound and lighting technicians. Streaming/recording is possible.

Sentralen has its own streaming technician and equipment with four cameras.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Load-in med heis gjennom backstage,
 • Trinnfri ankomst med heis gjennom backstage,
 • Toaletter opp trappen til tredje etasje, eller ned i underetasjen,
 • Tilknyttet backstage med sceneinngang.
 • Load-in with lift through backstage,
 • Step-free arrival with elevator through backstage,
 • Toilets up the stairs to the third floor, or down to the basement,
 • Associated backstage with stage entrance.

Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Interessert i å leie Hvelvet? Lurer du på noe? Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på tlf. 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema!

Are you ready to book Hvelvet? Do ypu have any questions about the room? Write to us at booking@sentralen.no, call us on +47 22 47 25 00 or click “Send booking enquiry” to fill out our contact form.

Pil for å åpne informasjonsboks

Eksempler på pakkepriser

Example package prices

Les mer om alle våre pakkepriser her.Read more about all our package prices here.
Pil for å åpne informasjonsboks

Day package

Dagpakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer.
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50 people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Tilgang til salen 08:00 - 16:00,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann hele dagen,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst,
 • Foccaccia med assortert pålegg til lunsj,
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj.
 • Venue rental,
 • Access to the venue from 08:00 - 16:00,
 • Stage and room setup,
 • Prjector andscreen,
 • Two microphones,
 • Connection to PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water throughout the day,
 • Fruit platter and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings served for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Wedding package

Bryllupspakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen:

 • Dagpakker: 140 personer,
 • Middagspakker: 140 personer,
 • Dag og kveldspakker: 120 personer
 • Bryllup:120 personer

Forstanderskapssalen: 60 personer

Kronesalen: 50 personer

Hvelvet: 35personer

Marmorsalen:

 • Daypackages: 140 people
 • Dinnerpackages: 140 people
 • Dayand evening packages: 120 people
 • Weddings: 120 people

Forstanderskapssalen: 60 people

Kronesalen: 50 people

Hvelvet: 35 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie med tilgang til lokalet fra 08:00 - 02.00,
 • Planleggingsmøte med befaring,
 • 3-retters bryllupsmeny (ikke inkludert drikke),
 • Oppdekking på runde bord eller langbord med hvite duker, servietter, servise og stearinlys,
 • Bemannet bar,
 • Serveringspersonale fra start til slutt,
 • Kakeoppdekking til medbrakte kaker,
 • Dansegulv etter middag,
 • Gaveoppbevaring til dagen etter,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Mulighet til å spille av musikk fra mobil/laptop,
 • Rydd og vask av lokalet.
 • Venue rental with access to the premises from 08:00 - 02:00,
 • Planning meeting with site visit,
 • 3-course wedding menu (drinks not included)
 • Table setting on round tables or long tables with white tablecloths, napkins, crockery, and candles,
 • Staffed bar,
 • Service staff from start to finish,
 • Cake setup for brought-in cakes,
 • Dance floor after dinner,
 • Gift storage until the next day,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Option to play music from mobile/laptop,
 • Cleaning and tidying of the venue.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Ekstra servering som kan legges til:

 • Velkomstdrink,
 • Prøvesmaking av bryllupsmeny for 2 personer,
 • 3 kanapeer per person ved ankomst,
 • Nattmat,
 • Kaffe og avec

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, inkludert DJ-bord.

Additional catering options that can be added:

 • Welcome drink,
 • Tasting of the wedding menu for 2 people,
 • 3 canapés per person upon arrival,
 • Late-night snack,
 • Coffee and digestif

It is possible to rent extra technical equipment, including a DJ table.

Pil for å åpne informasjonsboks

Wedding package exclusive

Bryllupspakke eksklusiv

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen:

 • Dagpakker: 140 personer
 • Middagspakker: 140 personer
 • Dag og kveldspakker: 120 personer
 • Bryllup: 120 personer

Forstanderskapssalen: 60 personer

Kronesalen: 50 personer

Hvelvet: 35 personer

Marmorsalen:

 • Day packages: 140 people
 • Dinner packages: 140 people
 • Day and evening packages: 120 people
 • Weddings: 120 people

Forstanderskapssalen: 60 people

Kronesalen: 50 people

Hvelvet: 35 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie med tilgang til lokalet fra 08:00 - 02.00,
 • Planleggingsmøte med befaring,
 • 3 kanapeer per person ved ankomst,
 • 4-retters bryllupsmeny (ikke inkludert drikke),
 • Nattmat,
 • Oppdekking på runde bord eller langbord med hvite duker, servietter, servise og stearinlys,
 • Bemannet bar,
 • Serveringspersonale fra start til slutt,
 • Kakeoppdekking til medbrakte kaker,
 • Dansegulv etter middag,
 • Gaveoppbevaring til dagen etter,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Mulighet til å spille av musikk fra mobil/laptop,
 • Rydd og vask av lokalet.
 • Venue rental with access to the premises from 08:00 - 02:00,
 • Planning meeting with site visit,
 • 3 canapés per person upon arrival,
 • 4-course wedding menu (drinks not included),
 • Late-night snack,
 • Table setting on round tables or long tables with white tablecloths, napkins, crockery, and candles,
 • Staffed bar,
 • Service staff from start to finish,
 • Cake setup for brought-in cakes,
 • Dance floor after dinner,
 • Gift storage until the next day,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Option to play music from mobile/laptop,
 • Cleaning and tidying of the venue.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Ekstra servering som kan legges til:

 • Velkomstdrink,
 • Prøvesmaking av bryllupsmeny for 2 personer,
 • Kaffe og avec

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, inkludert DJ-bord.

Additional services that can be added:

 • Welcome drink,
 • Tasting of the wedding menu for 2 people,
 • Coffee and digestif

It is possible to rent additional technical equipment, including a DJ booth.

Pil for å åpne informasjonsboks

Day and evening package

Dag- og kveldspakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50 people,
 • Hvelvet: 35 people.
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Omrigg fra oppsett på dagen, til oppsett for middag,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC/mobillyd for avspilling av musikk (fra egen liste),
 • Tilgang på lokalet fra 08:00 - 23:00

Servering:

 • Kaffe, te og vann på dagtid,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst
 • Foccaccia med assortert pålegg til lunsj
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj
 • Tre-retters bankettmeny (ekskludert drikke)
 • Bemannet bar

Venue rental,

 • Stage and room setup,
 • Rearrangement from day setup to dinner setup,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Connection for PC/mobile sound for music playback (from your own playlist),
 • Access to the venue from 08:00 - 23:00

Catering:

 • Coffee, tea, and water during the day,
 • Fruit platters and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch,
 • Three-course banquet menu (drinks excluded),
 • Staffed bar.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Bemanninstillegg etter klokken 23:00, til 02:00: 3500,- eks mva

Staffing surcharge from 23:00 to 02:00: 3,500 NOK excluding VAT.

Pil for å åpne informasjonsboks

Breakfast package

Frokostpakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Marmorsalen: 140 personer,
 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer
 • Marmorsalen: 140 people,
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann,
 • Croissant med ost og skinke
 • Oppskåret frukt.
 • Venue rental,
 • Stage and room setup,
 • Projector and screen
 • ,Two microphones,
 • Connection for PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water,
 • Croissant with ham and cheese,
 • Sliced fruit.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Forstanderskapssalen var bankdirektørenes gamlemøtelokale i tredje etasje. Rommet har klassiske trepaneler på veggene, flotte lysekroner, parkettgulv og store buede vinduer. Glass-sluser innenfor de bevarte, gamle dørene sørger for at det ikke blir lydlekkasje mot de andre rommene ved siden av.

Salen har innebygget scene som er 40 cm høy.

Forstanderskapssalen kan nås med heis, men også ved å gå opp den imponerende marmortrappen, forbi de gamle hvelvdørene.

Fra Forstanderskapssalen går det dør direkte inn til Direktørrommet. Rett utenfor Forstanderskapssalen ligger vår elegante bar – Gullbaren.

Forstanderskapssalen er imponerende og stilig, med behagelig romklang.

Forstanderskapssalen was the old meeting room for bank directors on the third floor. The room has classic wooden panels on the walls, beautiful chandeliers, parquet flooring, and large arched windows. Glass enclosures within the preserved, old doors ensure that there is no sound leakage to the adjacent rooms.

The venue has a built-in stage that is 40 cm high.

Forstanderskapssalen can be accessed by lift, but also by walking up the impressive marble staircase, past the old vaulted doors.

From Forstanderskapssalen, there is a door directly into Direktørrommet. Right outside forstanderskapssalen is our elegant bar - Gullbaren.

Forstanderskapssalen is impressive and stylish, with comfortable reverberation.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

158

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

140 kino / 100 langbord / 80 runde bord / 65 klasserom /48 gruppebord / 38 horse shoe / 150 stående

140 theatre / 100 long tables / 80 round tables / 65 classroom / 48 group tables / 38 horseshoe / 150 standing

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Konferanse, foredrag, presentasjon, seminar, møter, generalforsamling, bryllup, julebord, fest, konsert.

Conference, lecture, presentation, seminar, meetings, general assembly, wedding, Christmas party, celebration, concert.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Pakkepriser som inkluderer mat og drikke for frokostmøter, dagarrangementer, middagsarrangementer, heldagsarrangementer og bryllup.
 • Catering fra arrangementsmeny,
 • Mulighet for mobil bar inne i rommet,
 • Det er mulig å leie Gullbaren utenfor.
 • Package prices that include food and drinks for breakfast meetings, day events, dinner events, full-day events, and weddings.
 • Catering from the event menu,
 • Possibility of a mobile bar inside the room,
 • and the option to rent Gullbaren outside.
Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang eller Festinngangen i Øvre Slottsgate 3, via Marmortrappen eller heis i hovedinngang til tredje etasje.

Public entrance or Festinngangen in Øvre Slottsgate 3, via the marble staircase or lift in the main entrance to the third floor.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Romleieninkluderer:

 • Projektor og lerret,
 • Enkelt lydanlegg,
 • Tilkobling til scenelys,
 • Enkelt scenelys og miljøbelysning,
 • To mikrofoner - trådløse eller bøylemikrofon.

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utføre streaming/opptak. Sentralen har egen streamingtekniker og utstyr med fire kameraer.

     

Room rental includes:

 • Projector and screen,
 • Basic sound system,
 • Connection to stage lighting,
 • Basic stage lighting and ambient lighting,
 • Two microphones - wireless or lapel microphone.

It is possible to rent additional technical equipment, as well as sound and lighting technicians. Streaming/recording is possible.

Sentralen has its own streaming technician and equipment with four cameras.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Mulighet for mingle/pauserom i det tilstøtende lokalet Gullhallen,
 • Toaletter i gangen utenfor lokalet,
 • Dagslys fra store vinduer mot Øvre Slottsgate,
 • Parkettgulv,
 • Mulighet å leie Direktørrommet som backstage,
 • Egen sceneinngang,
 • Mulighet for å leie Steinway C-flygel.
 • Possibility for a mingle/break room in the adjacent rom, Gullhallen.
 • Toilets are located in the hallway outside the room.
 • Natural daylight from large windows facing Øvre Slottsgate.
 • Parquet flooring.
 • Option to rent Direktørrommet as backstage.
 • Separate stage entrance.
 • Possibility to rent a Steinway C grand piano.
Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Ønsker du å leie Forstanderskapssalen? Lurer du på noe? Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på tlf. 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema!

Are you ready to book Forstanderskapssalen or have any questions? Write to us at booking@sentralen.no, call us on + 47 22 47 25 00 or click “Send booking enquiry” to check if Forstanderskapssalen is available for your event!

Pil for å åpne informasjonsboks

Eksempler på pakkepriser

Example package prices

Les mer om alle våre pakkepriser her.Read more about all our package prices here.
Pil for å åpne informasjonsboks

Wedding package

Bryllupspakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen:

 • Dagpakker: 140 personer,
 • Middagspakker: 140 personer,
 • Dag og kveldspakker: 120 personer
 • Bryllup:120 personer

Forstanderskapssalen: 60 personer

Kronesalen: 50 personer

Hvelvet: 35personer

Marmorsalen:

 • Daypackages: 140 people
 • Dinnerpackages: 140 people
 • Dayand evening packages: 120 people
 • Weddings: 120 people

Forstanderskapssalen: 60 people

Kronesalen: 50 people

Hvelvet: 35 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie med tilgang til lokalet fra 08:00 - 02.00,
 • Planleggingsmøte med befaring,
 • 3-retters bryllupsmeny (ikke inkludert drikke),
 • Oppdekking på runde bord eller langbord med hvite duker, servietter, servise og stearinlys,
 • Bemannet bar,
 • Serveringspersonale fra start til slutt,
 • Kakeoppdekking til medbrakte kaker,
 • Dansegulv etter middag,
 • Gaveoppbevaring til dagen etter,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Mulighet til å spille av musikk fra mobil/laptop,
 • Rydd og vask av lokalet.
 • Venue rental with access to the premises from 08:00 - 02:00,
 • Planning meeting with site visit,
 • 3-course wedding menu (drinks not included)
 • Table setting on round tables or long tables with white tablecloths, napkins, crockery, and candles,
 • Staffed bar,
 • Service staff from start to finish,
 • Cake setup for brought-in cakes,
 • Dance floor after dinner,
 • Gift storage until the next day,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Option to play music from mobile/laptop,
 • Cleaning and tidying of the venue.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Ekstra servering som kan legges til:

 • Velkomstdrink,
 • Prøvesmaking av bryllupsmeny for 2 personer,
 • 3 kanapeer per person ved ankomst,
 • Nattmat,
 • Kaffe og avec

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, inkludert DJ-bord.

Additional catering options that can be added:

 • Welcome drink,
 • Tasting of the wedding menu for 2 people,
 • 3 canapés per person upon arrival,
 • Late-night snack,
 • Coffee and digestif

It is possible to rent extra technical equipment, including a DJ table.

Pil for å åpne informasjonsboks

Wedding package exclusive

Bryllupspakke eksklusiv

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen:

 • Dagpakker: 140 personer
 • Middagspakker: 140 personer
 • Dag og kveldspakker: 120 personer
 • Bryllup: 120 personer

Forstanderskapssalen: 60 personer

Kronesalen: 50 personer

Hvelvet: 35 personer

Marmorsalen:

 • Day packages: 140 people
 • Dinner packages: 140 people
 • Day and evening packages: 120 people
 • Weddings: 120 people

Forstanderskapssalen: 60 people

Kronesalen: 50 people

Hvelvet: 35 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie med tilgang til lokalet fra 08:00 - 02.00,
 • Planleggingsmøte med befaring,
 • 3 kanapeer per person ved ankomst,
 • 4-retters bryllupsmeny (ikke inkludert drikke),
 • Nattmat,
 • Oppdekking på runde bord eller langbord med hvite duker, servietter, servise og stearinlys,
 • Bemannet bar,
 • Serveringspersonale fra start til slutt,
 • Kakeoppdekking til medbrakte kaker,
 • Dansegulv etter middag,
 • Gaveoppbevaring til dagen etter,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Mulighet til å spille av musikk fra mobil/laptop,
 • Rydd og vask av lokalet.
 • Venue rental with access to the premises from 08:00 - 02:00,
 • Planning meeting with site visit,
 • 3 canapés per person upon arrival,
 • 4-course wedding menu (drinks not included),
 • Late-night snack,
 • Table setting on round tables or long tables with white tablecloths, napkins, crockery, and candles,
 • Staffed bar,
 • Service staff from start to finish,
 • Cake setup for brought-in cakes,
 • Dance floor after dinner,
 • Gift storage until the next day,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Option to play music from mobile/laptop,
 • Cleaning and tidying of the venue.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Ekstra servering som kan legges til:

 • Velkomstdrink,
 • Prøvesmaking av bryllupsmeny for 2 personer,
 • Kaffe og avec

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, inkludert DJ-bord.

Additional services that can be added:

 • Welcome drink,
 • Tasting of the wedding menu for 2 people,
 • Coffee and digestif

It is possible to rent additional technical equipment, including a DJ booth.

Pil for å åpne informasjonsboks

Day and evening package

Dag- og kveldspakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50 people,
 • Hvelvet: 35 people.
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Omrigg fra oppsett på dagen, til oppsett for middag,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC/mobillyd for avspilling av musikk (fra egen liste),
 • Tilgang på lokalet fra 08:00 - 23:00

Servering:

 • Kaffe, te og vann på dagtid,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst
 • Foccaccia med assortert pålegg til lunsj
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj
 • Tre-retters bankettmeny (ekskludert drikke)
 • Bemannet bar

Venue rental,

 • Stage and room setup,
 • Rearrangement from day setup to dinner setup,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Connection for PC/mobile sound for music playback (from your own playlist),
 • Access to the venue from 08:00 - 23:00

Catering:

 • Coffee, tea, and water during the day,
 • Fruit platters and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch,
 • Three-course banquet menu (drinks excluded),
 • Staffed bar.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Bemanninstillegg etter klokken 23:00, til 02:00: 3500,- eks mva

Staffing surcharge from 23:00 to 02:00: 3,500 NOK excluding VAT.

Pil for å åpne informasjonsboks

Day package

Dagpakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer.
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50 people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Tilgang til salen 08:00 - 16:00,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann hele dagen,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst,
 • Foccaccia med assortert pålegg til lunsj,
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj.
 • Venue rental,
 • Access to the venue from 08:00 - 16:00,
 • Stage and room setup,
 • Prjector andscreen,
 • Two microphones,
 • Connection to PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water throughout the day,
 • Fruit platter and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings served for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Breakfast package

Frokostpakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Marmorsalen: 140 personer,
 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer
 • Marmorsalen: 140 people,
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann,
 • Croissant med ost og skinke
 • Oppskåret frukt.
 • Venue rental,
 • Stage and room setup,
 • Projector and screen
 • ,Two microphones,
 • Connection for PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water,
 • Croissant with ham and cheese,
 • Sliced fruit.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Gymsalen har et trappeamfi, generøs takhøyde på 4 meter og store vinduer som ser ut over glasspyramiden over Marmorsalen. Bak gardinene langs med ene veggen finnes også speil fra gulv til tak! Leter du etter et lokale med ballettbarre har Gymsalen også dette!

Visstnok skal dette lokalet ha vært de bankansattes egne gymsal for trim!

Gymsalen er et fleksibelt rom for de fleste arrangementer. Det er moltongardiner på ene kortsiden som kan brukes som sceneteppe. Det er mulig å bruke døren bakerst i salen som sceneinngang.

Gymsalen has a staircase amphitheater, a generous ceiling height of 4 meters, and large windows overlooking the glass pyramid above Marmorsalen. Behind the curtains along one wall, there are also mirrors from floor to ceiling! If you are looking for a venue with a ballet barre, Gymsalen has this too!

Reportedly, this space used to be the bank employees' own gym for exercise!

Gymsalen is a flexible space for most events. There are  molton curtains on one short side that can be used as a stage curtain. It is possible to use the door at the back of the hall as a stage entrance.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

114

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

70 kino (130 inkludert amfiet) / 70 langbord / 50 klasserom / 42 gruppebord / 150 stående / 38 hestesko

70 theatre (130 including amphitheatre) / 70 long tables / 50 class room / 42 group tables / 38 u-shape / 150 standing

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Dans, teater, prøver, øvinger, innstudering, konserter, seminar, kurs, workshop.

Dance, theater, rehearsals, practice sessions, study, concerts, seminars, courses, workshops

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Pakkepriser som inkluderer mat og drikke og for frokostmøter, dagarrangementer, middagsarrangementer ogheldagsarrangementer.
 • Catering fra arrangementsmeny.
 • Package prices that include food and drinks for breakfast meetings, day events, dinner events and full-day events.
 • Catering from the event menu.

Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3, via heis eller trapp til etasje 4+.

Public entrance at Øvre Slottsgate 3, via lift or stairs to floor 4+.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Romleien inkluderer:

 • Projektor og lerret,
 • Enkelt lydanlegg,
 • Tilkobling til PC-lyd,
 • Enkelt scenelys og miljøbelysning,
 • To mikrofoner - trådløse eller bøylemikrofon,

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utføre streaming/opptak i salen. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr med fire kameraer.

Room rental includes:

 • Projectorand screen,
 • Basic sound system,
 • Connection to stage lighting,
 • Basic stage lighting and ambient lighting,
 • Two microphones - wireless or lapel microphone.

It is possible to rent additional technical equipment, as well as sound and lighting technicians.

Streaming/recording is possible. Sentralen has its own streaming technician and equipment with four cameras.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Nærliggende toaletter,
 • Dagslys fra store vinduer,
 • Blendingsgardiner,
 • Heldekkende speil fra gulv til tak på èn vegg,
 • Ballettbarre,
 • Trappeamfi for opptil 80 sittende personer,
 • HC-heis i amifet,
 • Hovedinngang fra bakerst i salen,
 • Ved leie av Gymsalen er det mulig å bruke møterom som backstage om nødvendig,
 • Egen sceneinngang fra backstage,
 • To rømningsveier.

 • Toilets adjacent to venue,
 • Daylight from large windows,
 • Blackout with curtains during recording/concert,
 • Ballet barre,
 • Amphiteathre for 80 persons sitting,
 • HC lift in the amphiteatre,
 • Full-covering mirror wall on one side of the room,
 • Main entrance from the rear of Gymsalen,
 • When booking the Gymsalen, it is possible to use a meeting room as a backstage if needed,
 • Separate stage entrance from backstage.

Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Ønsker du å leie Gymsalen? Lurer du på noe? Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på tlf. 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema!

Do you want to rent Gymsalen? Wondering about something? Write to us at booking@sentralen.no, call us at tel. 22 47 25 00, or click on "Send booking inquiry" to fill out our contact form!

Pil for å åpne informasjonsboks

Eksempler på pakkepriser

Example package prices

Les mer om alle våre pakkepriser her.Read more about all our package prices here.
Pil for å åpne informasjonsboks

Day package

Dagpakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer.
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50 people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Tilgang til salen 08:00 - 16:00,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann hele dagen,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst,
 • Foccaccia med assortert pålegg til lunsj,
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj.
 • Venue rental,
 • Access to the venue from 08:00 - 16:00,
 • Stage and room setup,
 • Prjector andscreen,
 • Two microphones,
 • Connection to PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water throughout the day,
 • Fruit platter and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings served for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Breakfast package

Frokostpakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Marmorsalen: 140 personer,
 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer
 • Marmorsalen: 140 people,
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann,
 • Croissant med ost og skinke
 • Oppskåret frukt.
 • Venue rental,
 • Stage and room setup,
 • Projector and screen
 • ,Two microphones,
 • Connection for PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water,
 • Croissant with ham and cheese,
 • Sliced fruit.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Kick-off: Jakten på et felles "vi"

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 20 personer

Denne pakken inkluderer

This package includes

Romleie med passende oppsett.

TV-skjerm med enkel tilkobling til PC/Mac og lyd- og bildeplanke.

Flipover - whiteboard på forespørsel.

Møtepakke 3:

 • Kaffe/te/vann med påfyll gjennom dagen,
 • En servering med fruktfat og croissanter fra møtestart,
 • Focaccia med utvalgt pålegg servert til lunsj, i møterommet,
 • Dagens søte bakst levert etter lunsj.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

For 30 000,- kan kick-offen fo besøk av GetHUMANSpecial Guest Kjetil Jansrud, for en samtale om team, den omvendte tilbakemeldingskulturen og fellesskapets ansvar for helheten.

Legg til middag i restauranten for 270,- per person.

Drikke utover kaffe, te og vann er ikke inkludert, men kan kjøpes ekstra.

Pil for å åpne informasjonsboks

Skap retning og kraft, med gode prioriteringer, mange ideer og stort engasjement!

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 10 personer

Denne pakken inkluderer

This package includes

Romleie med passende oppsett.

TV-skjerm med enkel tilkobling til PC/Mac og lyd- og bildeplanke.

Flipover - whiteboard på forespørsel.

Møtepakke 3:

 • Kaffe/te/vann med påfyll gjennom dagen,
 • En servering med fruktfat og croissanter fra møtestart,
 • Focaccia med utvalgt pålegg servert til lunsj, i møterommet,
 • Dagens søte bakst levert etter lunsj.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Legg til middag i restauranten for 270,- per person.

Drikke utover kaffe, te og vann er ikke inkludert, men kan kjøpes ekstra.

Pil for å åpne informasjonsboks

Kick-off: Skap lagfølelse med kreativ dans

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 10 personer

Denne pakken inkluderer

This package includes

Romleie med passende oppsett.

TV-skjerm med enkel tilkobling til PC/Mac og lyd- og bildeplanke.

Flipover - whiteboard på forespørsel.

Møtepakke 3:

 • Kaffe/te/vann med påfyll gjennom dagen,
 • En servering med fruktfat og croissanter fra møtestart,
 • Focaccia med utvalgt pålegg servert til lunsj, i møterommet,
 • Dagens søte bakst levert etter lunsj.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Legg til middag i restauranten for 270,- per person.

Drikke utover kaffe, te og vann er ikke inkludert, men kan kjøpes ekstra.

Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Urban utsikt over hustakene i Kvadraturen, godt bevarte historiske bygningsdetaljer og lun atmosfære mellom gesimsene, gjør takterrassen Kron & Mynt helt unik i Oslo.

Den ujålete stemningen, med planter, trær (!), terrakottafarget betong og murpussede vegger gir besøkende følelsen av at de har tatt en tur til New York. En glassvegg gir muligheten til å kikke hele 6 etasjer nedover i bygget, hele veien ned til Vinterhagen.  Takterrassen er hyggelig innredet med utemøbler og lyslenker. Det er installert varmelamper til de kjølige kveldene, og parasoller til de varme sommerkveldene.

Navnet til takterrassen kommer selvfølgelig fra å slå mynt og kron, og henviser til de to nivåene takterrassen består av, som er knyttet sammen ved hjelp av et amfi. Amfiet er støpt i terrakottafarget betong, og kan brukes til ståplasser og sitteplasser.

Det nederste nivået av takterrassen kalles Kron, og det øverste nivået kalles Mynt. Det er mulig å leie hele takterrassen, eller kun Kron.

Kron

Nivået Kron ligger utenfor Kronesalen, og kan leies sammen med denne salen. Denne løsningen passer perfekt om du vil gi gjester eller deltakere anledning til å oppholde seg både inne og ute.

Det er utgang direkte fra gangen utenfor Kronesalen til Kron.

Kron er 66 m2.

Mynt

Fra Mynt er det utsikt utover hustakene i Kvadraturen.

Fra april til september er uteserveringen på Mynt åpent for alle som ønsker å nyte Oslos vår- og sommerkvelder ute! Se åpningstider for serveringen på Mynt her.

Veggmaleriet på Mynt er malt direkte på veggen av kunstneren Anette Moi.

Mynt er 80 m2.

The urban view over the rooftops in Kvadraturen, well-preserved historical building details, and a cozy atmosphere among the cornices make the rooftop terrace Kron & Mynt utterly unique in Oslo.

The unpretentious vibe, with plants, trees (!), terracotta-colored concrete, and plastered walls, gives visitors the feeling of having taken a trip to New York. A glass wall allows for peering down six floors in the building, all the way down to Vinterhagen.

The rooftop terrace is pleasantly furnished with outdoor furniture and string lights. Heat lamps have been installed for cool evenings, and parasols for warm summer nights.

The name of the rooftop terrace comes from flipping a coin (heads and tails - kron og mynt in Norwegian), referring to the two levels of the terrace, which are connected by an amphitheater. The amphitheater is cast in terracotta-colored concrete and can be used for standing and seating areas.

The lower level of the rooftop terrace is called Kron, and the upper level is called Mynt. It is possible to rent the entire rooftop terrace or just Kron.

Kron

The Kron level is located outside Kronesalen and can be rented together with this venue. This solution is perfect if you want to give guests or participants the opportunity to spend time both inside and outside.

There is direct access from the hallway outside Kronesalen to Kron.

Kron is 66 m².

Mynt

From Mynt, there is a view over the rooftops in Kvadraturen.

From April to September, the outdoor seating on Mynt is open to anyone who wants to enjoy Oslo's spring and summer evenings outdoors!

See the opening hours for the serving on Mynt here.

The wall mural on Mynt is painted directly on the wall by the artist Anette Moi.

Mynt is 80 m².

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

180

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

150 stående og sittende

150 standing and seated

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Sommerfester, bryllupsfester, vielser, jobbfester, afterwork-arrangementer, intimkonserter, lanseringer, mingling, jubileer, jobbfester, som lounge.

Summer parties, wedding receptions, wedding ceremonies, work parties, after-work events, intimate concerts, launches, mingling, anniversaries, work parties, as a lounge.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Catering fra arrangementsmeny,
 • Mulighet for mobil bar på det nederste nivået, Kron,
 • Uteservering som er åpen i sesongen april til september på det øverste nivået, Mynt,
 • Vinduer fra kjøkken i Kronesalen som kan brukes til servering/som bar.
 • Catering from the event menu,
 • Possibility of a mobile bar at the lower part of the roof top terrace, Kron,
 • Outdoor bar that is open during the season from April to September on the top level, Mynt,
 • Window from the kitchen in Kronesalen that can be used for catering/as a bar.
Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3, deretter heis til femte eller sjette etasje, eller trapp fra Galleriet i etasje 4+. Trinnfri adkomst via heis til femte etasje for Kron, og heis til skjette etasje for Mynt.

Public entrance at Øvre Slottsgate 3, via lift to the fifth or sixth floor, or stairs from Galleriet on floor 4+. Step free access via lift to the fifth floor for Kron, and lift to the sixth floor for Mynt.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

 • Lydanlegg for avspilling av bakgrunns- og festmusikk over hele takterrassen.

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utføre streaming/opptak på takterrassen. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr med fire kameraer.

 • Sound system for playing background and party music across the entire rooftop terrace.

It is possible to rent additional technical equipment, as well as sound and lighting technicians.

Streaming/recording is possible. Sentralen has its own streaming technician and equipment with four cameras.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Amfi til sittende publikum på 35 kvadratmeter,
 • Heis,
 • Toaletter ved døren til Kron i femte etasje,
 • Toaletter ved døren til Mynt i sjette etasje,
 • Mobile varmelamper som kan flyttes,
 • Parasoller,
 • Utemøbler fra Vestre,
 • Mulighet for ståbord til mingling,
 • Skinnfeller til amfi tilgjengelig,
 • Hyggelig miljøbelysning med blant annet lyslenker.
 • Amphitheater for seated audience covering 35 square meters,
 • Lift, Toilets by the door to Kron on the fifth floor,
 • Toilets by the door to Mynt on the sixth floor,
 • Mobile heat lamps that can be moved,
 • Parasols,
 • Outdoor furniture from Vestre,
 • Option for standing tables for mingling,
 • Sheepskin covers available for the amphitheater,
 • Pleasant ambient lighting including string lights.
Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Interessert i å leie Kron & Mynt, eller en av delene? Lurer du på noe? Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på tlf. 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema!

Ønsker du å booke bord på uteserveringen til Mynt? Send en e-post til mynt@sentralenmat.no.

Are you ready to book the roof top terrace? Do you have any questions?

Write to us at booking@sentralen.no, call us on +47 22 47 25 00 or click “Send booking enquiry” to fill out our contact form.

Do you want to book a table at the outdoor seating at the bar Mynt? Send an e-mail to mynt@sentralenmat.no.

Pil for å åpne informasjonsboks

Eksempler på pakkepriser

Example package prices

Les mer om alle våre pakkepriser her.Read more about all our package prices here.
Pil for å åpne informasjonsboks

Streaming

Streaming

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Denne pakken inkluderer

This package includes

Streamingpakken inkluderer alt du trenger for å streame eller gjøre opptak av et arrangement.

Vår streamingtekniker setter opp to Panasonic AQ-CX10 4k kameraer kameraer som vil stå i faste posisjoner.

En lydtekniker sørger for at det er høy kvalitet på lyden til streamingen.

Inkluderer:

 • Opprigg av alt nødvendig teknisk utstyr,
 • Streamingtekniker,
 • Lydtekniker,
 • Inntil 5 timer streaming på ønsket plattform (for eksempel Facebook, YouTube, Vimeo, nettside) og/eller opptak.

Romleie kommer i tillegg til pakkeprisen.

The streaming package includes everything you need to stream or record an event, such as panel discussions, simple conferences, or small performances.

Our streaming technician will set up two Panasonic AQ-CX10 4k cameras that will be in fixed positions.

A sound technician ensures high-quality audio for the stream.

Includes:

 • Setup of all necessary technical equipment,
 • streaming technician,
 • sound technician,
 • up to 5 hours of streaming on the desired platform (for example, Facebook, YouTube, Vimeo, website) and/or recording.

Venue hire is additional the package price.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

 • Tekst, grafikk som logo eller vannmerke, forhåndsinnspilt videomateriale eller supringer på streamen. Dette må sendes inn på forhånd.
 • Visning av PowerPoint-presentasjoner på streamen, inkludert utstyr.
 • Ekstra kameraoperatør for bevegelige bilder.
 • Tilsending av opptak av sendingen senere.
 • Innspillingsleder som holder tidsskjema, og leder streamen bak kameraene. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Lystekniker,
 • Ekstra lydtekniker. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Text, graphics such as logos or watermarks, prerecorded video materials, or overlays on the stream. These must be submitted in advance.
 • Display of PowerPoint presentations on the stream, including equipment.
 • Additional camera operator for moving images.
 • Later delivery of the broadcast recording.
 • Recording manager who keeps the schedule and directs the stream behind the cameras. This is necessary for streaming larger events.
 • Lighting technician,
 • Additional sound technician. This is necessary for streaming larger events.
Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Kronesalen er et lyst og luftig lokale, med egen utgang til takterrassen.

Rommet har store takvinduer som gir mye dagslys, og utsikt opp i himmelen. Både gulv og vegger består av lyst tre, og lyse flater. I taket henger spesiallagde lyskupler produsert spesielt for Sentralen av Magnor glassverk.

I Kronesalen finnes et eget oppdekkingskjøkken, som også kan fungere som bar.

Kronesalen is a bright and airy space, with its own exit to the rooftop terrace.

The room has large skylights that provide plenty of daylight and views up into the sky. Both the floors and walls are made of light wood, and bright surfaces. In the ceiling, there are custom-made light domes produced especially for Sentralen by Magnor Glassworks.

Kronesalen has its own kitchen, which can also function as a bar.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

100

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

100 kino / 102 langbord / 84 runde bord / 72 klasserom / 42 gruppebord / 120 stående

100 theatre / 102 long tables / 84 round tables / 72 class room / 42 group tables / 120 standing

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Bryllup, sommerfest, julebord, kick-off, seminar, workshop, kurs, konferanse, lansering, produktlansering, konfirmasjon, dåp, jubileum, intimkonsert.

Conferences, weddings, parties, kick-offs, trade fairs, product launches, confirmations, anniversaries, intimate concerts, summer and holiday parties and New Year’s celebrations!

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Pakkepriser som inkluderer mat og drikke for frokostmøter, dagarrangementer ,middagsarrangementer, heldagsarrangementer og bryllup.
 • Catering fra arrangementsmeny,
 • Mulighet for å bruke oppdekkingskjøkken med luke som bar.

 • Package prices that include food and drinks for breakfast meetings, day events, dinner events, full-day events, and weddings.
 • Catering from the eventmenu,
 • Opportunity to use the kitchen with a hatch as a bar.

Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3, via heis eller trapp til etasje 4+. Ta trapp fra Galleriet til femte etasje. Rullestoladkomst via takterrassen i femte etasje.

Public entrance at Øvre Slottsgate 3, via lift or stairs to floor 4+, and stairs from the Gallery to the fifth floor. Wheelchair access via the roof terrace on the fifth floor.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Romleien inkluderer:

 • Projektor og lerret,
 • Enkelt lydanlegg,
 • Tilkobling til PC-lyd,
 • Miljøbelysning - godt arbeidslys på dagen, og stemningsfullt lys på kvelden,
 • To mikrofoner - trådløse eller bøylemikrofon,

Det er mulig å leie ekstrateknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utførestreaming/opptak i salen. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr med fire kameraer.

Room rental includes:

 • Projector and screen,
 • Basic sound system,
 • Ambient lighting,
 • Two microphones - wireless or lapel microphone.

It is possible to rentadditional technical equipment, as well as sound and lighting technicians. Streaming/recording is possible.

Sentralen has its own streaming technician and equipment with four cameras.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Nærliggende toaletter
 • Dagslys fra store vinduer i taket
 • Utgang til Kron, nedre del av takterrassen.
 • Toilets located near the venue,
 • Daylight from large ceiling windows,
 • Exit to Kron the lower part of the roof terrace,

Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Ønsker du å leie Kronesalen? Lurer du på noe? Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på tlf. 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema!

Do you want to rent Kronesalen? Wondering about something? Write to us at booking@sentralen.no, call us at tel. 22 47 25 00, or click on "Send booking inquiry" to fill out our contact form!

Pil for å åpne informasjonsboks

Eksempler på pakkepriser

Example package prices

Les mer om alle våre pakkepriser her.Read more about all our package prices here.
Pil for å åpne informasjonsboks

Wedding package

Bryllupspakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen:

 • Dagpakker: 140 personer,
 • Middagspakker: 140 personer,
 • Dag og kveldspakker: 120 personer
 • Bryllup:120 personer

Forstanderskapssalen: 60 personer

Kronesalen: 50 personer

Hvelvet: 35personer

Marmorsalen:

 • Daypackages: 140 people
 • Dinnerpackages: 140 people
 • Dayand evening packages: 120 people
 • Weddings: 120 people

Forstanderskapssalen: 60 people

Kronesalen: 50 people

Hvelvet: 35 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie med tilgang til lokalet fra 08:00 - 02.00,
 • Planleggingsmøte med befaring,
 • 3-retters bryllupsmeny (ikke inkludert drikke),
 • Oppdekking på runde bord eller langbord med hvite duker, servietter, servise og stearinlys,
 • Bemannet bar,
 • Serveringspersonale fra start til slutt,
 • Kakeoppdekking til medbrakte kaker,
 • Dansegulv etter middag,
 • Gaveoppbevaring til dagen etter,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Mulighet til å spille av musikk fra mobil/laptop,
 • Rydd og vask av lokalet.
 • Venue rental with access to the premises from 08:00 - 02:00,
 • Planning meeting with site visit,
 • 3-course wedding menu (drinks not included)
 • Table setting on round tables or long tables with white tablecloths, napkins, crockery, and candles,
 • Staffed bar,
 • Service staff from start to finish,
 • Cake setup for brought-in cakes,
 • Dance floor after dinner,
 • Gift storage until the next day,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Option to play music from mobile/laptop,
 • Cleaning and tidying of the venue.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Ekstra servering som kan legges til:

 • Velkomstdrink,
 • Prøvesmaking av bryllupsmeny for 2 personer,
 • 3 kanapeer per person ved ankomst,
 • Nattmat,
 • Kaffe og avec

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, inkludert DJ-bord.

Additional catering options that can be added:

 • Welcome drink,
 • Tasting of the wedding menu for 2 people,
 • 3 canapés per person upon arrival,
 • Late-night snack,
 • Coffee and digestif

It is possible to rent extra technical equipment, including a DJ table.

Pil for å åpne informasjonsboks

Wedding package exclusive

Bryllupspakke eksklusiv

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Marmorsalen:

 • Dagpakker: 140 personer
 • Middagspakker: 140 personer
 • Dag og kveldspakker: 120 personer
 • Bryllup: 120 personer

Forstanderskapssalen: 60 personer

Kronesalen: 50 personer

Hvelvet: 35 personer

Marmorsalen:

 • Day packages: 140 people
 • Dinner packages: 140 people
 • Day and evening packages: 120 people
 • Weddings: 120 people

Forstanderskapssalen: 60 people

Kronesalen: 50 people

Hvelvet: 35 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie med tilgang til lokalet fra 08:00 - 02.00,
 • Planleggingsmøte med befaring,
 • 3 kanapeer per person ved ankomst,
 • 4-retters bryllupsmeny (ikke inkludert drikke),
 • Nattmat,
 • Oppdekking på runde bord eller langbord med hvite duker, servietter, servise og stearinlys,
 • Bemannet bar,
 • Serveringspersonale fra start til slutt,
 • Kakeoppdekking til medbrakte kaker,
 • Dansegulv etter middag,
 • Gaveoppbevaring til dagen etter,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Mulighet til å spille av musikk fra mobil/laptop,
 • Rydd og vask av lokalet.
 • Venue rental with access to the premises from 08:00 - 02:00,
 • Planning meeting with site visit,
 • 3 canapés per person upon arrival,
 • 4-course wedding menu (drinks not included),
 • Late-night snack,
 • Table setting on round tables or long tables with white tablecloths, napkins, crockery, and candles,
 • Staffed bar,
 • Service staff from start to finish,
 • Cake setup for brought-in cakes,
 • Dance floor after dinner,
 • Gift storage until the next day,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Option to play music from mobile/laptop,
 • Cleaning and tidying of the venue.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Ekstra servering som kan legges til:

 • Velkomstdrink,
 • Prøvesmaking av bryllupsmeny for 2 personer,
 • Kaffe og avec

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, inkludert DJ-bord.

Additional services that can be added:

 • Welcome drink,
 • Tasting of the wedding menu for 2 people,
 • Coffee and digestif

It is possible to rent additional technical equipment, including a DJ booth.

Pil for å åpne informasjonsboks

Day and evening package

Dag- og kveldspakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50 people,
 • Hvelvet: 35 people.
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Omrigg fra oppsett på dagen, til oppsett for middag,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC/mobillyd for avspilling av musikk (fra egen liste),
 • Tilgang på lokalet fra 08:00 - 23:00

Servering:

 • Kaffe, te og vann på dagtid,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst
 • Foccaccia med assortert pålegg til lunsj
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj
 • Tre-retters bankettmeny (ekskludert drikke)
 • Bemannet bar

Venue rental,

 • Stage and room setup,
 • Rearrangement from day setup to dinner setup,
 • Projector and screen,
 • Two microphones,
 • Connection for PC/mobile sound for music playback (from your own playlist),
 • Access to the venue from 08:00 - 23:00

Catering:

 • Coffee, tea, and water during the day,
 • Fruit platters and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch,
 • Three-course banquet menu (drinks excluded),
 • Staffed bar.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Bemanninstillegg etter klokken 23:00, til 02:00: 3500,- eks mva

Staffing surcharge from 23:00 to 02:00: 3,500 NOK excluding VAT.

Pil for å åpne informasjonsboks

Day package

Dagpakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer.
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50 people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Tilgang til salen 08:00 - 16:00,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann hele dagen,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst,
 • Foccaccia med assortert pålegg til lunsj,
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj.
 • Venue rental,
 • Access to the venue from 08:00 - 16:00,
 • Stage and room setup,
 • Prjector andscreen,
 • Two microphones,
 • Connection to PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water throughout the day,
 • Fruit platter and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings served for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Breakfast package

Frokostpakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Marmorsalen: 140 personer,
 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer
 • Marmorsalen: 140 people,
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann,
 • Croissant med ost og skinke
 • Oppskåret frukt.
 • Venue rental,
 • Stage and room setup,
 • Projector and screen
 • ,Two microphones,
 • Connection for PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water,
 • Croissant with ham and cheese,
 • Sliced fruit.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Produksjonsrom 1ligger i fjerde etasje, ved siden av Produksjonsrom 2 og 3.

Rommet er lyst og trivelig med spiler i ask på veggene, og store vinduer mot glasspyramiden over Marmorsalen, som slipper inn mye dagslys.

Utenfor rommet ligger Galleriet - et publikumsområde med amfi som kan brukes til gruppearbeid eller kaffepauser.

I Galleriet kan du se kunstverket 'The Ocean' av Vanessa Baird - malt direkte på veggen av kunstneren i 2015/2016. Galleriet har store vinduer mot glasspyramiden over Marmorsalen, som slipper inn mye dagslys.

I Galleriet er det også en liten trapp opp til den nederste delen av takterassen, kalt Kron.

Produksjonsrom 1 is located on the fourth floor, next to Produksjonsrom 2 and 3.

The room is bright and pleasant with ash slats on the walls, and large windows facing the glass pyramid over Marmorsalen, which let in a lot of daylight.

Outside the room lies the Gallery - a public area with an amphitheater that can be used for group work or coffee breaks.

In the Gallery, you can see the artwork 'The Ocean' by Vanessa Baird - painted directly on the wall by the artist in 2015/2016. The Gallery has large windows facing the glass pyramid over Marmorsalen, which let in a lot of daylight.

In the Gallery, there is also a small staircase up to the lower part of the roof terrace, called Kron.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

124

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

70 kino / 60 langbord / 48 klasserom / 42 gruppebord / 80 stående / 32 hestesko

70 cinema / 60 long tables / 48 class room / 42 group tables / 80 standing / 32 horseshoe

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Øvinger, prøver, pre-produksjoner, konserter, forestillinger, kurs, workshoper, seminarer, møter, auditions.

Rehearsals, tests, pre-productions, concerts, performances, courses, workshops, seminars, meetings, auditions.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Pakkepriser som inkluderer mat og drikke for frokostmøter, dagarrangementer, middagsarrangementer og heldagsarrangementer.
 • Catering fra arrangementsmeny,
 • Kjøp mat og drikke fra kafeen og ta med på rommet,
 • Kjøp pizza i kafeen og ta med opp på rommet.

 • Package prices that include food and drinks for breakfast meetings, day events, dinner events and full-day events.
 • Catering from the event menu,
 • Take away food and drinks from the cafe,
 • Take away pizza from the cafe,

Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3, via heis eller trapp til etasje 4+. Inngang via load-in til Marmorsalen eller inngang i Akersgaten, via heis til etasje 4+.

Public entrance at Øvre Slottsgate 3, via lift or stairs to floor 4+. P1 is located at the end of Galleriet.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Rommet er akustisk tilpasset for å egne seg både til uforsterket og forsterket lyd.

Romleien inkluderer:

 • Projektor og lerret,
 • Enkelt lydanlegg,
 • Tilkobling til PC-lyd,
 • To mikrofoner - trådløse eller bøylemikrofon,

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å leie upright piano og el-piano.

Det er mulig å utføre streaming/opptak i salen. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr med fire kameraer.

Leietakere må selv ha med backline.

Steinway C-flygelet kan lånes gratis til øvinger og prøver som ikke krever stemming av flygelet på forhånd. Stemming av flygelet koster ekstra.

The room is acoustically adapted to suit both amplified and unamplified sound.

Room rental includes:

 • Projector and screen,
 • Basic sound system,
 • PC audio connection,
 • Two microphones - wireless or headset microphones.

It is possible to rent additional technical equipment and sound and lighting technicians.

It is possible to rent upright piano and el-piano.

Streaming/recording in the room is possible. Sentralen has its own streaming technician and equipment with four cameras.

Tenants must provide their own backline.

The Steinway C grand piano can be borrowed free of charge for rehearsals and tests that do not require prior tuning. Tuning the piano incurs an additional cost.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Toaletter i gangen utenfor,
 • Dagslys fra vinduer på begge sider av lokalet,
 • Mulighet for å låne Steinway C-flygel (stemming koster ekstra),
 • Tilgjengelig notestativer og orkesterstoler,
 • Flipover med ark og tusjer,
 • Mulighet for whiteboard.
 • Toilets adjacent to the venue,
 • Daylight from windows on both sides of the room,
 • Rental of a Steinway C-grand piano available (tuning incurs a cost),
 • Available music stands and orchestra chairs,
 • Flipchart with paper and markers,
 • Whiteboard upon request.
Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Ønsker du å leie Produksjonsrom 1? Lurer du på noe mer om rommet?

Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema.

Are you ready to book Produksjonsrom 1? Do ypu have any questions about the room?

Write to us at booking@sentralen.no, call us on +47 22 47 25 00 or click “Send booking enquiry” to fill out our contact form.

Pil for å åpne informasjonsboks

Eksempler på pakkepriser

Example package prices

Les mer om alle våre pakkepriser her.Read more about all our package prices here.
Pil for å åpne informasjonsboks

Day package

Dagpakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer.
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50 people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Tilgang til salen 08:00 - 16:00,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann hele dagen,
 • Oppskåret frukt og croissanter ved ankomst,
 • Foccaccia med assortert pålegg til lunsj,
 • Dagens søte bakverk servert etter lunsj.
 • Venue rental,
 • Access to the venue from 08:00 - 16:00,
 • Stage and room setup,
 • Prjector andscreen,
 • Two microphones,
 • Connection to PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water throughout the day,
 • Fruit platter and croissants upon arrival,
 • Focaccia with assorted toppings served for lunch,
 • Today's sweet pastry served after lunch.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Breakfast package

Frokostpakke

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • Marmorsalen: 140 personer,
 • Forstanderskapssalen: 60 personer,
 • Kronesalen: 50 personer,
 • Hvelvet: 35 personer,
 • Gymsalen: 35 personer,
 • Produksjonsrom 1: 30 personer,
 • Studio A: 30 personer
 • Marmorsalen: 140 people,
 • Forstanderskapssalen: 60 people,
 • Kronesalen: 50people,
 • Hvelvet: 35 people,
 • Gymsalen: 35 people,
 • Produksjonsrom 1: 30 people,
 • Studio A: 30 people.

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Lokalleie,
 • Rigg av sal,
 • Projektor og lerret,
 • To mikrofoner,
 • Tilkobling til PC-lyd.

Servering:

 • Kaffe, te og vann,
 • Croissant med ost og skinke
 • Oppskåret frukt.
 • Venue rental,
 • Stage and room setup,
 • Projector and screen
 • ,Two microphones,
 • Connection for PC sound.

Catering:

 • Coffee, tea, and water,
 • Croissant with ham and cheese,
 • Sliced fruit.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Skap retning og kraft, med gode prioriteringer, mange ideer og stort engasjement!

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 10 personer

Denne pakken inkluderer

This package includes

Romleie med passende oppsett.

TV-skjerm med enkel tilkobling til PC/Mac og lyd- og bildeplanke.

Flipover - whiteboard på forespørsel.

Møtepakke 3:

 • Kaffe/te/vann med påfyll gjennom dagen,
 • En servering med fruktfat og croissanter fra møtestart,
 • Focaccia med utvalgt pålegg servert til lunsj, i møterommet,
 • Dagens søte bakst levert etter lunsj.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Legg til middag i restauranten for 270,- per person.

Drikke utover kaffe, te og vann er ikke inkludert, men kan kjøpes ekstra.

Pil for å åpne informasjonsboks

Kick-off: Skap lagfølelse med kreativ dans

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 10 personer

Denne pakken inkluderer

This package includes

Romleie med passende oppsett.

TV-skjerm med enkel tilkobling til PC/Mac og lyd- og bildeplanke.

Flipover - whiteboard på forespørsel.

Møtepakke 3:

 • Kaffe/te/vann med påfyll gjennom dagen,
 • En servering med fruktfat og croissanter fra møtestart,
 • Focaccia med utvalgt pålegg servert til lunsj, i møterommet,
 • Dagens søte bakst levert etter lunsj.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Legg til middag i restauranten for 270,- per person.

Drikke utover kaffe, te og vann er ikke inkludert, men kan kjøpes ekstra.

Pil for å åpne informasjonsboks

Kick-off: Trinnvis tilnærming til bestemte utfordringer

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 20 personer

Denne pakken inkluderer

This package includes

Romleie med passende oppsett.

TV-skjerm med enkel tilkobling til PC/Mac og lyd- og bildeplanke.

Flipover - whiteboard på forespørsel.

Møtepakke 3:

 • Kaffe/te/vann med påfyll gjennom dagen,
 • En servering med fruktfat og croissanter fra møtestart,
 • Focaccia med utvalgt pålegg servert til lunsj, i møterommet,
 • Dagens søte bakst levert etter lunsj.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Legg til middag i restauranten for 270,- per person.

Drikke utover kaffe, te og vann er ikke inkludert, men kan kjøpes ekstra.

Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Rett innenfor hovedinngangen i Øvre Slottsgate, ligger Vinterhagen. Opprinnelig var dette bakgården mellom de to bygningene som i dag utgjør Sentralen. Under oppussingen ble det bygget tak over bakgården, som i dag sørger for at Vinterhagen har en takhøyde på 20 meter!

Til tross for at Vinterhagen er et åpent rom med høyt under taket, gjør belysningen at rommet føles lunt, intimt og hyggelig. Vinduene oppover langs veggene er de opprinnelige vinduene ut mot bakgården. De gir i dag de kontorene i bygningene utsikt ned i vinterhagen.

Vinterhagen er hjertet til Sentralen med inngang til kafeen, restauranten og resepsjonen. I Vinterhagen er det også trapp som leder til de andre etasjene med saler, møterom, øverom, studioer og kontorfellesskap. Gelenderet i trappen er en del av ett av Sentralens stedspesifikke kunstverk Ikaroskomplekset av Jan Christensen & Marius Dahl. Gelenderet løsriver seg oppover veggene og tar flere og egne veier oppover mot taket. Når Takterrassen Mynt er stengt for sesongen åpner Bar Vinterhagen og har åpent på kveldstid på torsdager, fredager og lørdager.

På dagtid, når det ikke er arrangementer i Vinterhagen, fungerer den som en forlengelse av kafeen, og det er mulig å kjøpe kaffe, bakst og lunsj i kafeen.

Right inside the main entrance in Øvre Slottsgate, lies Vinterhagen. Originally, this was the courtyard between the two buildings that today make up Sentralen. During the renovation, a roof was built over the courtyard, which today ensures that Vinterhagen has a ceiling height of 20 meters!

Despite the fact that Vinterhagen is an open space with high ceilings, the lighting makes the room feel cozy, intimate, and pleasant. The windows along the walls are the original windows facing the courtyard. Today, they provide the offices in the buildings with a view down into Vinterhagen.

Vinterhagen is the heart of Sentralen with entrance to the cafe, restaurant, and reception. In the Vinterhagen, there is also a staircase that leads to the other floors with venues, meeting rooms, rehearsal rooms, studios, and co-working spaces. The railing in the staircase is part of one of Sentralen's site-specific artworks, Ikaroskomplekset by Jan Christensen & Marius Dahl. The railing detaches itself up the walls and takes several and its own paths upwards towards the ceiling. When the Mynt Roof Terrace is closed for the season, Bar Winter Garden opens and is open in the evenings on Thursdays, Fridays, and Saturdays.

During the day, when there are no events in Vinterhagen, it functions as an extension of the cafe, and it is possible to buy coffee, pastries, and lunch in the cafe.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

150

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

60 kino / 20 langbord / 80 stående

60 theatre / 20 long tables / 80 standing

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Boklansering, releasekonsert, programslipp, programlansering, panelsamtale, åpen debatt, lansering, bokbad, åpen mikrofon, etterfest, pop-up shop, frokostseminar, mingling, slippfest, hekletreff, rapportlansering, lanseringsfest, medlemstreff.

Book launch, release concert, program announcement, program launch, panel discussion, open debate, launch, literary bath, open mic, afterparty, pop-up shop, breakfast seminar, networking, release party, crochet meet, report launch, launch party, member meet.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Catering fra arrangementsmeny,
 • Det er mulig å leie Bar Vinterhagen med bemanning om denne ikke er åpen allerede,
 • Bar vinterhagen er åpen torsdag, fredag og lørdag om serveringen på takterrassen Mynt ikke er åpen,
 • Kjøp mat og drikke fra kafeen, som ligger vegg i vegg med Vinterhagen,
 • Kjøp pizza i kafeen.

 • Catering from the event menu,
 • It is possible to rent Bar Vitnerhagen with staff if this is not already open,
 • Bar Vinterhagen is open Thursdays, Fridays and Saturdays if the bar on the roof top terrace Mynt is not open,
 • Buy food and drinks from the cafe, which is located right next to Vinterhagen,
 • Buy pizza in the cafe.
Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3, via heis eller trapp til etasje 1+. Trinnfri adkomst gjennom Sentralen Kafé.

Public entrance at Øvre Slottsgate 3, via lift or stairs to floor 1+. Step-free access through Sentralen Kafé.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Romleien inkluderer:

 • Projektor og lerret,
 • Enkelt lydanlegg,
 • Tilkobling til PC-lyd,
 • Enkelt scenelys og miljøbelysning,
 • To mikrofoner - trådløse eller bøylemikrofon,

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utførestreaming/opptak i salen. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr med fire kameraer.

Room rental includes:

 • Projector and screen,
 • Basic sound system,
 • Connection to PC-audio,
 • Basic stage lighting andambient lighting,
 • Two microphones - wirelessor lapel microphone.

It is possible to rent additional technical equipment, as well as sound and lighting technicians. Streaming/recording is possible.

Sentralen has its ownstreaming technician and equipment with four cameras.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Plass til liten scene,
 • Toaletter tilknyttet rommet,
 • Hyggelig møblering.

 • Space for a small stage,
 • Toilets adjacent to the venue,
 • Cozy furniture.
Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Vinterhagen kan lånes gratis til åpne arrangementer. For å se hva slags teknikk som er inkludert i lånet, se punktet Teknikk.

Vinterhagen er et åpent lokale, og det er derfor ikke mulig å arrangere lukkede selskap eller lukkede arrangementer med billettsalg eller påmelding. Vi stenger ikke dørene til Vinterhagen, så arrangementet må tillate at andre går gjennom lokalet til trappene, kafeen, restauranten og resepsjonen. Arrangementet kan ikke oppleves som et lukket arrangement av utenforstående. Arrangementer i Vinterhagen må ta forbehold om lydlekkasjer fra kafeen, restauranten og andre saler og rom på Sentralen.

Ønsker du å låne Vinterhagen? Lurer du på noe? Lurer du på noe? Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på tlf. 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema!

Vinterhagen can be borrowed for free for open events. To see what kind of tech is included in the loan, see the section on Technical Equipment.

Vinterhagen is an open space, and it is therefore not possible to arrange private parties or closed events with ticket sales or registration. We do not close the doors to Vinterhagen, so the event must allow for others to pass through the space to the stairs, cafe, restaurant, and reception. The event cannot be perceived as a closed event by outsiders. Events in Vinterhagen must take into account potential sound leaks from the cafe, restaurant, and other venues and rooms at Sentralen.

Would you like to borrow the Winter Garden? Have any questions? Write to us at booking@sentralen.no, call us on tel. 22 47 25 00, or click on "Send booking request" to fill out our contact form!

Pil for å åpne informasjonsboks

Eksempler på pakkepriser

Example package prices

Les mer om alle våre pakkepriser her.Read more about all our package prices here.
Pil for å åpne informasjonsboks

Streaming

Streaming

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Denne pakken inkluderer

This package includes

Streamingpakken inkluderer alt du trenger for å streame eller gjøre opptak av et arrangement.

Vår streamingtekniker setter opp to Panasonic AQ-CX10 4k kameraer kameraer som vil stå i faste posisjoner.

En lydtekniker sørger for at det er høy kvalitet på lyden til streamingen.

Inkluderer:

 • Opprigg av alt nødvendig teknisk utstyr,
 • Streamingtekniker,
 • Lydtekniker,
 • Inntil 5 timer streaming på ønsket plattform (for eksempel Facebook, YouTube, Vimeo, nettside) og/eller opptak.

Romleie kommer i tillegg til pakkeprisen.

The streaming package includes everything you need to stream or record an event, such as panel discussions, simple conferences, or small performances.

Our streaming technician will set up two Panasonic AQ-CX10 4k cameras that will be in fixed positions.

A sound technician ensures high-quality audio for the stream.

Includes:

 • Setup of all necessary technical equipment,
 • streaming technician,
 • sound technician,
 • up to 5 hours of streaming on the desired platform (for example, Facebook, YouTube, Vimeo, website) and/or recording.

Venue hire is additional the package price.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

 • Tekst, grafikk som logo eller vannmerke, forhåndsinnspilt videomateriale eller supringer på streamen. Dette må sendes inn på forhånd.
 • Visning av PowerPoint-presentasjoner på streamen, inkludert utstyr.
 • Ekstra kameraoperatør for bevegelige bilder.
 • Tilsending av opptak av sendingen senere.
 • Innspillingsleder som holder tidsskjema, og leder streamen bak kameraene. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Lystekniker,
 • Ekstra lydtekniker. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Text, graphics such as logos or watermarks, prerecorded video materials, or overlays on the stream. These must be submitted in advance.
 • Display of PowerPoint presentations on the stream, including equipment.
 • Additional camera operator for moving images.
 • Later delivery of the broadcast recording.
 • Recording manager who keeps the schedule and directs the stream behind the cameras. This is necessary for streaming larger events.
 • Lighting technician,
 • Additional sound technician. This is necessary for streaming larger events.
Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Produksjonsrom 3 ligger i fjerde etasje, ved siden av Produksjonsrom 1 og 2.

Rommet er lyst og trivelig med spiler i ask på veggene.

Utenfor rommet ligger Galleriet - et publikumsområde med amfi som kan brukes til gruppearbeid eller kaffepauser.

I Galleriet kan du se kunstverket 'The Ocean' av Vanessa Baird - malt direkte på veggen av kunstneren i 2015/2016. Galleriet har store vinduer mot glasspyramiden over Marmorsalen, som slipper inn mye dagslys.

I Galleriet er det også en liten trapp opp til den nederste delen av takterassen, kalt Kron.

Produksjonsrom 3 is located on the fourth floor, next to Produksjonsrom 1 and 2.

The room is bright and pleasant with ash slats on the walls.

Outside the room lies the Gallery - a public area with an amphitheater that can be used for group work or coffee breaks.

In the Gallery, you can see the artwork 'The Ocean' by Vanessa Baird - painted directly on the wall by the artist in 2015/2016. The Gallery has large windows facing the glass pyramid over Marmorsalen, which let in a lot of daylight.

In the Gallery, there is also a small staircase up to the lower part of the roof terrace, called Kron.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

39

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

40 kino / 24 langbord / 24 klasserom / 20 gruppebord / 50 stående / 16 hestesko

40 theatre / 24 long tables / 24 class room / 20 group tables / 50 standing / 16 horseshoe

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Øvinger, prøver, pre-produksjon, kurs, seminarer, møter, auditions, prøvelesinger.

Rehearsals, rehearsals, pre-production, courses, seminars, meetings, auditions, readings.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Pakkepriser som inkluderer mat og drikke for heldagsmøter og halvdagsmøter,
 • Kjøp mat og drikke fra kafeen og ta med på møterommet,
 • Kjøp pizza i kafeen og ta med opp på møterommet.

 • Package prices that include food and beverages for full-day and half-day meetings,
 • Take away food and drinks from the cafe,
 • Take away pizza from the cafe.

Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3, via heis eller trapp til etasje 4+. P3 ligger i enden av Galleriet.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Rommet er akustisk tilpasset for å egne seg både til uforsterket og forsterket lyd.

Romleien inkluderer:

 • 98" TV med HDMi-kabel (projektor og lerret på bildene har blitt erstattet),
 • Enkelt lydanlegg,
 • Tilkobling til PC-lyd,

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å leie upright piano og el-piano.

Det er mulig å utføre streaming/opptak i salen. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr med fire kameraer.

Leietakere må selv ha med backline.

The room is acoustically adapted to suit both amplified and unamplified sound.

Room rental includes:

 • 98" TV with HDMi-cable (the projector and screen in the photos has been replaced),
 • Basic sound system,
 • PC audio connection,

It is possible to rent additional technical equipment and sound and lighting technicians.

It is possible to rent upright piano and el-piano.

Streaming/recording in the room is possible. Sentralen has its own streaming technician and equipment with four cameras.

Tenants must provide their own backline.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Toaletter i gangen utenfor,
 • Stoler og bord,
 • Tilgjengelig notestativer og orkesterstoler,
 • Flipover med ark og tusjer,
 • Mulighet for whiteboard.
 • Toilets adjacent to the venue,
 • Available music stands and orchestra chairs,
 • Flipchart with paper and markers,
 • Whiteboard upon request.

Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Ønsker du å leie Produksjonsrom 3? Lurer du på noe mer om rommet?

Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema.

Are you ready to book Produksjonsrom 3? Do you have any questions about the room?

Write to us at booking@sentralen.no, call us on +47 22 47 25 00 or click “Send booking enquiry” to fill out our contact form.

Pil for å åpne informasjonsboks

Eksempler på pakkepriser

Example package prices

Les mer om alle våre pakkepriser her.Read more about all our package prices here.
Pil for å åpne informasjonsboks

Streaming

Streaming

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Denne pakken inkluderer

This package includes

Streamingpakken inkluderer alt du trenger for å streame eller gjøre opptak av et arrangement.

Vår streamingtekniker setter opp to Panasonic AQ-CX10 4k kameraer kameraer som vil stå i faste posisjoner.

En lydtekniker sørger for at det er høy kvalitet på lyden til streamingen.

Inkluderer:

 • Opprigg av alt nødvendig teknisk utstyr,
 • Streamingtekniker,
 • Lydtekniker,
 • Inntil 5 timer streaming på ønsket plattform (for eksempel Facebook, YouTube, Vimeo, nettside) og/eller opptak.

Romleie kommer i tillegg til pakkeprisen.

The streaming package includes everything you need to stream or record an event, such as panel discussions, simple conferences, or small performances.

Our streaming technician will set up two Panasonic AQ-CX10 4k cameras that will be in fixed positions.

A sound technician ensures high-quality audio for the stream.

Includes:

 • Setup of all necessary technical equipment,
 • streaming technician,
 • sound technician,
 • up to 5 hours of streaming on the desired platform (for example, Facebook, YouTube, Vimeo, website) and/or recording.

Venue hire is additional the package price.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

 • Tekst, grafikk som logo eller vannmerke, forhåndsinnspilt videomateriale eller supringer på streamen. Dette må sendes inn på forhånd.
 • Visning av PowerPoint-presentasjoner på streamen, inkludert utstyr.
 • Ekstra kameraoperatør for bevegelige bilder.
 • Tilsending av opptak av sendingen senere.
 • Innspillingsleder som holder tidsskjema, og leder streamen bak kameraene. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Lystekniker,
 • Ekstra lydtekniker. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Text, graphics such as logos or watermarks, prerecorded video materials, or overlays on the stream. These must be submitted in advance.
 • Display of PowerPoint presentations on the stream, including equipment.
 • Additional camera operator for moving images.
 • Later delivery of the broadcast recording.
 • Recording manager who keeps the schedule and directs the stream behind the cameras. This is necessary for streaming larger events.
 • Lighting technician,
 • Additional sound technician. This is necessary for streaming larger events.
Pil for å åpne informasjonsboks

Meeting package 1

Møtepakke 1

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 5 personer
 • 5 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Romleie,
 • Kaffe, te og vann.
 • Room rental,
 • Coffee, tea and water.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Meeting package 2

Møtepakke 2

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 5 personer
 • 5 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Romleie,
 • Kaffe, te og vann,
 • Fruktfat,
 • Croissanter.
 • Room rental,
 • Coffee, tea and water,
 • Fruit platter,
 • Croissants.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Meeting package 3

Møtepakke 3

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 5 personer
 • 5 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Romleie,
 • Kaffe, te og vann gjennom dagen,
 • Fruktfat, og croissanter,
 • Lunsj: focaccia, kyllingsalat eller surdeigspizza,
 • og bakst.
 • Room rental,
 • Coffee, tea and water,
 • Fruit platter and croissants,
 • Focaccia, chicken salad or pizza for lunch,
 • Pastries.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Meeting package 4

Møtepakke 4

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

 • 5 personer
 • 5 people

Denne pakken inkluderer

This package includes

 • Romleie,
 • Kaffe, te og vann gjennom dagen,
 • Fruktfat og croissanter.,
 • Lunsj på HITCHHIKER (beregn en time),
 • og bakst.

Tilgjengelig tirsdag til fredag.

 • Room rental,
 • Coffee, tea and water,
 • Fruit platter and croissants,
 • Lunch at Restaurant HITCHHIKER,
 • Pastries.

Available Tuesday to Friday.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Gullbaren ligger i tredje etasje på Sentralen, øverst i marmortrappa. Baren er innredet med historiske gjenstander fra den gangen bygget til Sentralen var en bank.

I Gullbaren finnes bardisk og hyggelige små bord, malerier av gamle bankdirektører og gjenstander som vitner om tiden det ikke fantes nettbank.

Gullbaren kan leies enten alene eller i kombinasjon med andre lokaler på Sentralen.

Gullbaren is located on the third floor of Sentralen, at the top of the marble staircase. The bar is decorated with historical items from the time when the building was a bank.

In Gullbaren, you'll find a bar counter and cozy small tables, paintings of old bank directors, and items that testify to the time before online banking existed.

Gullbaren can be rented either alone or in combination with other spaces at Sentralen.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

30

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

25 sittende og stående

25 seated and standing

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Som bar, til mingling, afterwork-arrangementer, vin-smaking, ølsmaking, aperitif, til kaffe avec.

As a bar, for mingling, after-work events, wine tastings, beer tastings, aperitifs, and coffee liqueurs.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Catering fra arrangementsmeny,
 • Mulighet for å leie bartender for å åpne baren.
 • Catering from th event menu,
 • Option to hire bartender to open the bar.
Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang eller Festinngangen i Øvre Slottsgate 3, via Marmortrappen eller heis i hovedinngang til tredje etasje.

Public entrance or party entrance in Øvre Slottsgate 3, via the marble staircase or lift in the main entrance to the third floor.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Romleien inkluderer:

 • Høyttalere med AUX-tilkobling.

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utføre streaming/opptak. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr med fire kameraer.

Room rental includes:

 • Speakers with AUX cable.

It is possible to rent additional technical equipment, as well as sound and lighting technicians. Streaming/recording is possible.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Toaletter nærliggende,
 • Dagslys fra store vinduer mot Øvre Slottsgate,
 • Vegghengte, små bord og barstoler.
 • Nearby toilets,
 • Natural daylight from large windows facing Øvre Slottsgate,
 • Wall-mounted small tables and bar stools.

Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Ønsker du å leie Gullbaren? Lurer du på noe? Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på tlf. 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema!

Do you want to rent the Gold Bar? Wondering about something? Write to us at booking@sentralen.no, call us at tel. 22 47 25 00, or click on "Send booking request" to fill out our contact form!

Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Studio A ligger i underetasjen, sammen med Studio B og atskilt teknisk kontrollrom. Det tekniske kontrollrommet kan brukes av lyd-, lys- og streamingteknikere. Det er også mulig å bruke Studio B som kontrollrom.

De to studioene har vinduer mellom seg, med gardiner på begge sider av vinduet.

Ved hjelp av lyse spiler på veggene, og nærmere 7,5 meter under taket på det høyeste, er rommet luftig og lyst.

Opp trappen fra studioet ligger Salongen. Dette rommet kan brukes til pauser, lunsj og som venterom.

Studio A is located in the basement, along with Studio B and a separate technical control room. The technical control room can be used by audio, lighting, and streaming technicians. It is also possible to use Studio B as a control room.

The two studios have windows between them, with curtains on both sides of the window.

With the help of bright slats on the walls, and nearly 7.5 meters high at the highest point, the room is airy and bright.

Up the stairs from the studio lies Salongen. This room can be used for breaks, lunch, and as a waiting area.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

66

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

50 kino / 30 klasserom / Preproduksjon: opptil 20 utøvere avhengig av mengden utstyr /

50 theatre / 30 class room / Pre-production: up to 20 performers depending on the amount of equipment

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Pocastinnspillinger, hybridproduksjoner, videoinnspilling, streaming, øvinger, prøver, preproduksjon, panelsamtaler, fotostudio, intimkonserter, teater, installasjoner, filmvisning, klubb.

Podcast recordings, hybrid productions, video recording, streaming, rehearsals, tests, pre-production, panel discussions, photo studio, intimate concerts, theater, installations, film screenings, club.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

 • Pakkepriser som inkluderer mat og drikke for heldagsmøter og halvdagsmøter,
 • Catering fra arrangementsmeny,
 • Kjøp mat og drikke fra kafeen og ta med på møterommet,
 • Kjøp pizza i kafeen og ta med opp på møterommet.

 • Package prices that include food and beverages for full-day and half-day meetings,
 • Catering from event menu,
 • Take away food and drinks from the cafe,
 • Take away pizza from the cafe.

Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3, via heis til underetasje, eller trapp fra Vinterhagen eller marmortrappen.

Public entrance at Øvre Slottsgate 3, via lift to the lower floor, or stairs via Vinterhagen or the marble staircase.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Rommet er akustisk tilpasset for å egne seg både til uforsterket og forsterket lyd.

Studioene er bygget for streaming, opptak, preproduksjon og øvinger.

Romleien inkluderer:

 • Projektor og lerret,
 • Lydanlegg,
 • Tilkobling til PC-lyd,

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utføre streaming/opptak i salen. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr:

 • Fire kameraer,
 • Høykvalitets, trådløse mikrofoner med støyreduksjon,
 • Grønnskjerm.

Leietakere må selv ha med backline.

Eget kontrollrom for lyd-, lys- og streaming/videoteknikere.

Mulighet for å leie Studio B som eget kontrollrom for lyd-, lys- og streaming/videoteknikere.

The room is acoustically adapted to suit both amplified and unamplified sound.

The studios are built for streaming, recording, pre-production, and rehearsals.

Room rental includes:

 • Projector and screen
 • Sound system
 • PC audio connection,

It is possible to rent additional technical equipment, and sound and lighting technicians.

Streaming/recording in the studio is possible. The venue has its own streaming technician and equipment:

 • Four cameras,
 • High-quality wireless microphones with noise reduction,
 • Green screen.

Tenants must provide their own backline.

Separate control room for audio, lighting, and streaming/video technicians.

Possibility to rent Studio B as a separate control room for audio, lighting, and streaming/video technicians.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Mingle/pauserom rett opp trappen, i Salongen.
 • Nærliggende toaletter i Vinterhagen eller underetasjen,
 • Stoler og bord,
 • Notestativer og orkesterstoler tilgjengelig.
 • A mingling/break room right up the stairs, in Salongen.
 • Nearby toilets in Vinterhagen or the basement.
 • Chairs and tables,
 • Music stands and orchestra chairs available.
Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Ønsker du å leie Studio A? Lurer du på noe mer om rommet?

Skriv til oss på booking@sentralen.no, ring oss på 22 47 25 00 eller trykk på "Send bookingforespørsel" for å fylle ut vårt kontaktskjema.

Klikk her for å lese om våre spesialtilpassede pakkepriser i Studio A.

Are you ready to book Studio A?

Do you have any questions about the room?

Write to us at booking@sentralen.no, call us on +47 22 47 25 00 or click “Send booking enquiry” to fill out our contact form.

Pil for å åpne informasjonsboks

Eksempler på pakkepriser

Example package prices

Les mer om alle våre pakkepriser her.Read more about all our package prices here.
Pil for å åpne informasjonsboks

Do-It-Yourself-Podcast recording

Gjør-det-selv-podcastinnspillingskoffert

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Denne pakken inkluderer

This package includes

Inkludert:

 • 1 Zoom PodTrak P8 Podcasting Recorder,
 • 4 Shure SM 7B mikrofoner,
 • 4 XLR-XLR 2M kabler,
 • 4 Shure SRH 440 høretelefoner,
 • 4 bordstativ til mikrofoner.

Du må ta med:

 • Ett SD Memory card opptil 512GB

(64–512GB kompatibelt med SDXC-spesifikasjonen (klasse 10 eller høyere)

(4-32GB kompatibelt med SDHC-spesifikasjonen (klasse 10 eller høyere)

ELLER

 • En datamaskin med USB-tilgang og USB-kabel, eller et annet medium for lagring av opptak.

Pris: 1500,- eks mva + romleie i tillegg.

Included:

 • 1 Zoom PodTrak P8 Podcasting Recorder,
 • 4 Shure SM 7B microphones,
 • 4 XLR-XLR 2M cables,
 • 4 Shure SRH 440 headphones,
 • 4 desk stands for microphones.

You must bring:

 • One SD Memory card up to 512GB (64–512GB compatible with SDXC specification (Class 10 or higher), or 4-32GB compatible with SDHC specification (Class 10 or higher),OR
 • A computer with USB access and a USB cable, or another medium for storing recordings.

Price: 1500 NOK excluding VAT + additional room rental.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

Pil for å åpne informasjonsboks

Streaming

Streaming

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Denne pakken inkluderer

This package includes

Streamingpakken inkluderer alt du trenger for å streame eller gjøre opptak av et arrangement.

Vår streamingtekniker setter opp to Panasonic AQ-CX10 4k kameraer kameraer som vil stå i faste posisjoner.

En lydtekniker sørger for at det er høy kvalitet på lyden til streamingen.

Inkluderer:

 • Opprigg av alt nødvendig teknisk utstyr,
 • Streamingtekniker,
 • Lydtekniker,
 • Inntil 5 timer streaming på ønsket plattform (for eksempel Facebook, YouTube, Vimeo, nettside) og/eller opptak.

Romleie kommer i tillegg til pakkeprisen.

The streaming package includes everything you need to stream or record an event, such as panel discussions, simple conferences, or small performances.

Our streaming technician will set up two Panasonic AQ-CX10 4k cameras that will be in fixed positions.

A sound technician ensures high-quality audio for the stream.

Includes:

 • Setup of all necessary technical equipment,
 • streaming technician,
 • sound technician,
 • up to 5 hours of streaming on the desired platform (for example, Facebook, YouTube, Vimeo, website) and/or recording.

Venue hire is additional the package price.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

 • Tekst, grafikk som logo eller vannmerke, forhåndsinnspilt videomateriale eller supringer på streamen. Dette må sendes inn på forhånd.
 • Visning av PowerPoint-presentasjoner på streamen, inkludert utstyr.
 • Ekstra kameraoperatør for bevegelige bilder.
 • Tilsending av opptak av sendingen senere.
 • Innspillingsleder som holder tidsskjema, og leder streamen bak kameraene. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Lystekniker,
 • Ekstra lydtekniker. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Text, graphics such as logos or watermarks, prerecorded video materials, or overlays on the stream. These must be submitted in advance.
 • Display of PowerPoint presentations on the stream, including equipment.
 • Additional camera operator for moving images.
 • Later delivery of the broadcast recording.
 • Recording manager who keeps the schedule and directs the stream behind the cameras. This is necessary for streaming larger events.
 • Lighting technician,
 • Additional sound technician. This is necessary for streaming larger events.
Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

Direktørrommet er et klassisk og elegant rom med historiske detaljer.

Dette var opprinnelig bankdirektørens kontor, noe som rommet bærer preg av. Selv om rommet er pusset opp, er det beholdt flere elementer fra det gamle kontoret. Direktørrommet har store buede vinduer, original diagonalrutet parkett, stukkatur og rosett. Den lyse grønne fargen på veggene er også original, fra rommets tid som Direktørkontor. Lysekronen i taket hang tidligere i banken, og er blitt restaurert.

De historiske detaljene gjør rommet staselig og tradisjonelt, men det er også funksjonelt, med moderne møbler og utstyr.

Bordene kan enkelt flyttes ved hjelp i hjul av to av benene.

Rommet kan rigges i flere oppsett, og har en praktisk serveringsbenk langs den ene veggen.

Det er inngang til Direktørrommet både fra Forstanderskapssalen og fra Gullhallen.

Direktørrommet is a classic and elegant space with historical details.

Originally, this was the bank director's office, and the room reflects this heritage. Although the room has been renovated, several elements from the old office have been preserved. Direktørrommet features large arched windows, original diagonally patterned parquet flooring, stucco, and a ceiling rose. The light green color on the walls is also original, from the room's time as the Director's Office. The chandelier in the ceiling, which previously hung in the bank, has been restored.

The historical details make the room stately and traditional, yet it is also functional, with modern furniture and equipment. The tables can easily be moved with the aid of wheels on two of the legs.

The room can be arranged in various setups and has a practical serving bench along one wall.

There are entrances to Direktørrommet both from Forstanderskapssalen and from Gullhallen.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

54

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

40 kino / 22 langbord / 42 runde bord / 40 klasserom / 36 gruppebord / 20 hestesko / 20 styrerom

40 theatre / 22 long tables / 42 round tables / 40 class room / 36 group tables / 20 u-shape / 20 board room

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Konfirmasjon, dåp, bryllup, møter, workshoper, kurs, intervjuer, leseprøver, foredrag, som break-out room.

Confirmation, baptism, weddings, meetings, workshops, courses, interviews, reading rehearsals, lectures, as a break-out room.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

Om Direktørrommet leies sammen med Forstanderskapssalen betales en egen separat romleie for Direktørrommet.

Forstanderskapssalen kan leies som en del av pakkepriser som inkluderer mat og drikke for frokostmøter, dagarrangementer, middagsarrangementer, heldagsarrangementer og bryllup.

Om Direktørrommet leies alene:

 • Pakkepriser som inkluderer mat og drikke for heldagsmøter og halvdagsmøter,
 • Kjøp mat og drikke fra kafeen og ta med på møterommet,
 • Kjøp pizza i kafeen og ta med opp på møterommet.

If Direktørrommet is rented together with Forstanderskapssalen, a separate room rental fee for Direktørrommet is charged. Forstanderskapssalen can be rented as part of package deal that include food and beverage for breakfast meetings, day events, dinner events, full-day events, and weddings.

If the Direktørrommet is rented alone:

 • Package prices that include food and beverages for full-day and half-day meetings.
 • Purchase food and beverages from the cafe and take them to the meeting room.
 • Buy pizza in the cafe and take it up to the meeting room.
Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3, via heis eller Marmortappen til tredje etasje. Direktørrommet ligger i enden av Gullhallen.

Public entrance at Øvre Slottsgate 3, via lift or the Marble Staircase to the third floor. Direktørrommet is at the end of Gullhallen.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

 • Stor TV med tilkobling via HDMi-kabel,
 • Overgang fra HDMi-kabel til andre innganger,
 • Lyd- og bildeplanke fra Polykom med mikrofon og kamera,
 • Skjøteledninger til strøm til PC.
 • Large TV with connection via HDMI cable,
 • Adapter from HDMI cable to other inputs,
 • Sound and picture bar from Polycom with microphoneand camera,
 • Extension cords for PC power.
Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Flippover med papir og tusjer,
 • Whiteboard,
 • Dagslys fra vinduer ut mot Øvre Slottsgate og bakgård - utsikt mot Christiania Torv,
 • Toaletter nærliggende,
 • Heis fra hovedinngang,
 • Serveringsbenk,
 • Mulighet for møteromsservering.
 • Flipchart with paper and markers,
 • Whiteboard with markers,
 • Daylight from large windows towards Øvre Slottsgate and the backyard - view towards Christiania Square,
 • Toilets nearby,
 • Lift from the main entrance,
 • Workbench for catering.

Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

Ta kontakt for tilgjengelighet og priser på booking@sentralen.no,eller ring oss på tlf. 22 47 25 00.

Du kan også booke rommet direkte i vår online booking her.

Please contact us for availability and prices at booking@sentralen.no, or call us at + 47 22 47 25 00.

You can also book the room directly in our online booking here.

Pil for å åpne informasjonsboks

Eksempler på pakkepriser

Example package prices

Les mer om alle våre pakkepriser her.Read more about all our package prices here.
Pil for å åpne informasjonsboks

Streaming

Streaming

Minsteantall for denne pakken

Minimum number for this package

Denne pakken inkluderer

This package includes

Streamingpakken inkluderer alt du trenger for å streame eller gjøre opptak av et arrangement.

Vår streamingtekniker setter opp to Panasonic AQ-CX10 4k kameraer kameraer som vil stå i faste posisjoner.

En lydtekniker sørger for at det er høy kvalitet på lyden til streamingen.

Inkluderer:

 • Opprigg av alt nødvendig teknisk utstyr,
 • Streamingtekniker,
 • Lydtekniker,
 • Inntil 5 timer streaming på ønsket plattform (for eksempel Facebook, YouTube, Vimeo, nettside) og/eller opptak.

Romleie kommer i tillegg til pakkeprisen.

The streaming package includes everything you need to stream or record an event, such as panel discussions, simple conferences, or small performances.

Our streaming technician will set up two Panasonic AQ-CX10 4k cameras that will be in fixed positions.

A sound technician ensures high-quality audio for the stream.

Includes:

 • Setup of all necessary technical equipment,
 • streaming technician,
 • sound technician,
 • up to 5 hours of streaming on the desired platform (for example, Facebook, YouTube, Vimeo, website) and/or recording.

Venue hire is additional the package price.

Kan legges til for en ekstra kostnad

Can be added for an additional cost

 • Tekst, grafikk som logo eller vannmerke, forhåndsinnspilt videomateriale eller supringer på streamen. Dette må sendes inn på forhånd.
 • Visning av PowerPoint-presentasjoner på streamen, inkludert utstyr.
 • Ekstra kameraoperatør for bevegelige bilder.
 • Tilsending av opptak av sendingen senere.
 • Innspillingsleder som holder tidsskjema, og leder streamen bak kameraene. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Lystekniker,
 • Ekstra lydtekniker. Dette er nødvendig ved streaming av større arrangementer.
 • Text, graphics such as logos or watermarks, prerecorded video materials, or overlays on the stream. These must be submitted in advance.
 • Display of PowerPoint presentations on the stream, including equipment.
 • Additional camera operator for moving images.
 • Later delivery of the broadcast recording.
 • Recording manager who keeps the schedule and directs the stream behind the cameras. This is necessary for streaming larger events.
 • Lighting technician,
 • Additional sound technician. This is necessary for streaming larger events.
Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Norsk
English

På bakkeplan i første etasje, på hjørnet Øvre Slottsgate og Tollbugata, ligger restauranten Hitchhiker.

Hitchhiker restaurant var en av de første i landet til å servere autentisk gatemat, med en spesiell vekt på retter fra Øst-Asia. Restauranten, som tidligere lå i andre etasje på Mathallen, flyttet hit til Sentralen i 2023, og fortsetter å tilby sin sammensatte meny av gode råvarer, og skikkelige digge, fargerike gatematretter.

Rommet restauranten befinner seg i er formet som en L, og har åpent kjøkken. Det er tre innganger: fra resepsjonen til Sentralen i Øvre Slottsgate, fra døren på hjørnet Øvre Slottsgate og Tollbugata og fra døren inn til Sentralen i Akersgata.

Dette bygget stod ferdig i 1901, og var en typisk forretningsgård, men med mange nye og moderne tekniske løsninger. De bærende søylene av stål, som i dag er foliert med fargerik, grafisk kunst i restauranten, var en del av det moderne stålskjellet til bygget. På grunn av denne nye byggemetoden, kunne bygningen ha store vindusflater, siden ytterveggene ikke trengte å være bærende elementer i bygget. Restauranten har derfor mye, naturlig lys fra store vinduer og det er høyt under taket. To av vinduene består av Are Mokkelbost' heldekkende, fargerike glassmalerier.

Som resten av Sentralen er dette et rom med tydelig industrielt preg som synlige ventilasjonsrør, polert betonggulv og eksponert murstein. Imidlertid er rommet dekorert med store planter, asiatiske blomster, moderne kunst, neonlys, bambus og produkter fra Asia med fargerike etiketter.

I taket henger myke, runde papirlamper, som gir rommet et lunt og atmosfærisk lys når det blir mørkt ute.

Restauranten kan leies til frokostmøter mellom klokken 08:00 og 10:00, og til middager etter klokken 17:00.

Hitchhiker kan booke DJ til en ekstra kostnad.

On the ground floor, at the corner of Øvre Slottsgate and Tollbugata, is the restaurant Hitchhiker. Hitchhiker was one of the first in the country to serve authentic street food, with a special emphasis on dishes from East Asia. The restaurant, which previously was located on the second floor of Mathallen, moved to Sentralen in 2023 and continues to offer its composite menu of good ingredients, and really tasty, colorful street food dishes. The space the restaurant occupies is shaped like an L and features an open kitchen. There are three entrances: from the Sentralen reception in Øvre Slottsgate, from the door at the corner of Øvre Slottsgate and Tollbugata, and from the door to Sentralen in Akersgata.

This building was completed in 1901 and was a typical commercial building, but with many new and modern technical solutions. The supporting steel columns, which today are wrapped with colorful, graphic art in the restaurant, were part of the modern steel frame of the building. Because of this new construction method, the building could have large window areas, as the exterior walls did not need to be load-bearing elements of the structure. Therefore, the restaurant enjoys much natural light from large windows and has high ceilings. Two of the windows consist of Are Mokkelbost's full-cover, colorful stained glass.

Like the rest of Sentralen, this is a space with a clear industrial feel, such as visible ventilation pipes, polished concrete floors, and exposed brick. However, the room is decorated with large plants, Asian flowers, modern art, neon lights, bamboo, and products from Asia with colorful labels.

Soft, round paper lamps hang from the ceiling, giving the room a warm and atmospheric light when it gets dark outside.

The restaurant can be rented for breakfast meetings between 08:00 and 10:00, and for dinners after 17:00.

Hitchhiker can book a DJ for an additional price.

Pil for å åpne informasjonsboks

Størrelse og kapasitet

Size and capacity

Størrelse:

Size:

177

m2

sqm

Kapasitet:

Capacity:

100 sittende

100 seated

Pil for å åpne informasjonsboks

Passer til

Suitable for

Frokostmøter, presentasjoner, markeringer, middager, feiringer.

Breakfast meetings, presentations, celebrations, dinners, and other festivities.

Pil for å åpne informasjonsboks

Servering

Catering

Leie fra 08:00 - 10:00:

Hitchhiker kan leies mellom 08:00 - 10:00 til for eksempel frokostmøter. Mat og drikke kan bestilles fra Sentralens arrangementsmeny. Romleie kommer i tillegg.

Leie til middag:

Fra klokken 17:00 kan restauranten leies til middag.

Middag koster 1500,- per person og inkluderer romleie, og en delemeny på fem retter, inkludert dessert, og en drikkepakke på fire enheter, inkludert velkomstbobler.

Minimum antall personer: 50.

Menyen byttes etter sesong, og er mulig å tilpasse (både preferanser og allergier).

Ved forespørsel dekkes bordene med hvite duker.

TV og mikrofon tilgjengelig.

Leie fra 08:00 - 10:00:

Hitchhiker can be rented from 08:00 - 10:00 for, for example, breakfast meetings. Food and drink can be ordered from Sentralen's event menu. Room rental is additional.

Leie til middag:

From 17:00, the restaurant can be rented for dinner.

Dinner costs NOK 1500 per person and includes room rental, and a fixed menu of five courses, including dessert, and a beverage package of four units, including welcome bubbles.

Minimum number of people: 50.

The menu changes with the season, and is possible to adjust (both preferences and allergies).

Upon request, the tables will be covered with white cloths.

TV and microphone available.

Pil for å åpne informasjonsboks

Adkomst

Access

Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3, eller hjørneinngang på hjørnet Øvre Slottsgate 3 og Tollbugata. Rullestoladkomst via heis.

Audience entrance at Øvre Slottsgate 3, or corner entrance at the corner of Øvre Slottsgate 3 and Tollbugata. Wheelchair access via elevator.

Pil for å åpne informasjonsboks

Teknikk

Technical Equipment

COVID-kapasitet:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Det er ikke teknisk utstyr inkludert i leie av Hitchhiker.

Det er mulig å leie ekstra teknisk utstyr, og lyd- og lysteknikere.

Det er mulig å utføre streaming/opptak. Sentralen har egen streamingtekniker og eget utstyr med fire kameraer.

There is no technical equipment included in the rent.

It is possible to rent additional technical equipment, as well as sound and lighting technicians. Streaming/recording is possible.

Pil for å åpne informasjonsboks

Fasiliteter

Facilities

 • Nærliggende toaletter,
 • Store vinduer ut mot gaten,
 • Garderobe (ubetjent).
 • Toilets adjacent to venue,
 • Daylight from large windows,
 • Cloak room (unattended).

Pil for å åpne informasjonsboks

Booking

Booking

For å leie restauranten ta kontakt med hitchhiker@hitchhiker.no.

Do you want to rent the restaurant? Contact hitchhiker@hitchhiker.no.

Pil for å åpne informasjonsboks

Ofte stilte spørsmål

Har du noen spørsmål du ønsker svar på?

Se gjerne våre Ofte stilte spørsmål på denne siden.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på booking@sentralen.no eller telefonnummer 22 47 25 00.

Til toppen